Ka­ra­lius Alek­sand­ras ir ka­ra­lie­nė Ele­na.

Am­ži­nai ša­lia

Zmones. Legendos - - Turinys - Gi­na VILIŪNĖ

Nuo Vil­niaus ka­ted­ros iki Skais­čiau­sio­sios Die­vo Mo­ti­nos cerk­vės – vos ke­li šim­tai žings­nių. Toks at­stu­mas ski­ria Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio ir Len­ki­jos ka­ra­liaus ALEKSANDRO (1461–1506) ir jo žmo­nos ELE­NOS (1476–1513) ka­pa­vie­tes. Kar­tu at­gul­ti am­ži­no po­il­sio jiems su­truk­dė re­li­gi­ja, ta­čiau gy­ve­ni­me jų mei­lė pa­si­ro­dė stip­res­nė ir už ti­ky­bos skir­tu­mus, ir už ap­lin­kos spau­di­mą. Su­ves­ti po­li­ti­nių ap­lin­ky­bių, jie­du li­ko iš­ti­ki­mi vie­nas ki­tam iki pas­ku­ti­nio ato­dū­sio...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.