Lie­tu­viš­kas mi­dus: per barz­dą var­vė­jo...

Mi­dus Lie­tu­vo­je – ar­cheti­pi­nis al­ko­ho­li­nis gė­ri­mas, ku­rio pui­ki rep­u­ta­ci­ja ne­pri­klau­so nuo pa­klau­sos ir ap­skri­tai nuo daik­ti­nio pa­ži­ni­mo. Ar­gi ne vi­si lie­tu­viai di­džiuo­ja­si lie­tu­viš­ku mi­du­mi? Bet gal tik vie­nas iš de­šim­ties jo ra­ga­vo, ir grei­čiau­siai tik

Zmones. Legendos - - Turinys - An­ta­nas AST­RAUS­KAS

Kas ma­žie­siems graikams yra amb­ro­zi­ja ir nek­ta­ras, tas lie­tu­viams – alus ir mi­dus. Kaip bu­vo prieš tris­de­šimt me­tų, taip ir da­bar dar­že­lio aukly­tės ko­ne kas­dien su­so­di­na vai­ku­čius ir skai­to iš mil­ži­niš­kų kny­gų lie­tu­vių liau­dies pa­sa­kas, iš­spaus­din­tas pirš­to plo­čio raidė­mis, iliust­ruo­tas mo­no­ch­ro­mi­niais li­no rai­ži­niais. Kuo ma­kab­riš­kes­nės iliust­ra­ci­jos, tuo ska­niau skam­ba pa­sa­kų pa­bai­ga, kai vi­si „alų mi­dų gė­rė, per barz­dą var­vė­jo, bur­noj ne­tu­rė­jo...“

Vis dėl­to pa­klau­sai su­kur­ti pa­sa­kiš­kų vaiz­di­nių po­vei­kio ne­pa­kan­ka. Su alaus var­to­ji­mu Lie­tu­vo­je vis­kas ge­rai. Tu­ri­me ai­bę da­ryk­lų, 2012 me­tais bu­vo­me 19-ta dau­giau­sia alaus iš­ge­rian­ti tau­ta pa­sau­ly­je ir 14-ta Eu­ro­po­je. Mi­daus da­ryk­lą tu­ri­me tik vie­ną – bend­ro­vę „Lie­tu­viš­kas mi­dus“Stakliš­kė­se, jos ga­mi­na­mam mi­dui „Stakliš­kės“su­teik­tas Eu­ro­pos Są­jun­go­je sau­go­mo pro­duk­to sta­tu­sas. Pra­mo­ni­nės mi­daus da­ryk­los dar vei­kia Len­ki­jo­je, o ki­tur Eu­ro­po­je tė­ra ke­lios ma­žy­tės šei­my­ni­nės da­ryk­los ar­ba na­mi­nės mi­du­da­rys­tės klu­bai, glau­džiai su­si­ję su vi­kin­go­ma­ni­jos en­tu­zias­tais ir eks­per­i­men­ti­ne sa­vo pro­duk­ci­ja pre­kiau­jan­tys in­ter­ne­te.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.