IŠ AR­ČIAU

Li­to ke­lias: nuo kiau­nių ir brie­džių iki Že­mai­tės

Zmones. Legendos - - Turinys - Dalia MUSTEIKYTĖ

At­kū­rus ne­pri­klau­so­my­bę 1990-ai­siais nau­ji pi­ni­gai ta­po bū­ti­ny­be ne tik dėl eko­no­mi­nių prie­žas­čių. Sa­vi bank­no­tai jau nuo Są­jū­džio lai­kų žmo­nėms reiš­kė vals­ty­bin­gu­mo įtvir­ti­ni­mo žings­nį, tau­ti­nį sim­bo­lį. Ši už­duo­tis te­ko nau­jai įsteig­tam Lie­tu­vos ban­kui.

Tik... kaip tuos pi­ni­gus kur­ti? Ko­kie jie tu­rė­tų bū­ti? Ši­to juk ne­mo­kė nei uni­ver­si­te­tai, nei aka­de­mi­jos.

So­viet­me­čiu to­kių klau­si­mų ne­ki­lo – rub­lių pa­rū­pin­da­vo Mask­va, o jų ga­my­bos pa­slap­tys bū­da­vo sau­go­mos po de­vy­niais KGB už­rak­tais. Nau­jų­jų vals­ty­bės pi­ni­gų kū­rė­jams – čia pa­si­telk­tos stip­riau­sios fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos sri­ties žmo­nių, is­to­ri­kų, po­li­ti­kų, me­ni­nin­kų pa­jė­gos, – ki­taip nei tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je, ne­te­ko suk­ti gal­vos tik dėl pa­va­di­ni­mo. Vi­siems bu­vo aiš­ku, kad pi­ni­gai va­din­sis taip, kaip prie Sme­to­nos, – li­tais ir cen­tais. Už­tat, iki 1922-ųjų spa­lį apy­var­to­je pa­si­ro­dant pir­mie­siems li­tams, do­ku­men­tuo­se už­fik­suo­ti įmant­riau­si pa­va­di­ni­mų siū­ly­mai: muš­ti­nis, auk­si­nas, gra­šis, do­le­ris, kal­tas, kirp­tu­kas, lie­tus, ly­ra, vy­tis. Ga­liau­siai pa­si­rink­tas li­tas. Sta­ty­ti bank­no­tų spaus­tu­vės nei tuo­met, nei po

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.