An­ti­nas Do­nal­das.

La­bai ne­sta­bi­lus he­ro­jus

Zmones. Legendos - - Turinys - Kos­tas GINTALAS

Pir­mą kar­tą pub­li­ka jį išvy­do 1934-ai­siais – ani­ma­ci­nia­me fil­me „Iš­min­tin­ga ma­ža viš­te­lė“(„The Wi­se Litt­le Hen“). Pa­pras­ta istorija, iliust­ruo­jan­ti po­sa­kį „Kas ne­dir­ba, tas ne­val­go“, vei­kiau­siai bū­tų se­niai din­gu­si po vo­ra­tink­liais „Walt Di­sney“kom­pa­ni­jos ar­chy­vuo­se, jei ne fak­tas, kad vie­nas iš jos per­so­na­žų ta­po pa­sau­li­ne žvaigž­de, ku­rią da­bar at­pa­žįs­ta ko­ne kiek­vie­na­me pla­ne­tos kam­pe­ly­je. Ir tai anaip­tol ne pa­vyz­din­ga darbš­ti viš­te­lė! Pub­li­kos nu­my­lė­ti­niu ir vie­nu po­pu­lia­riau­sių „vi­sų lai­kų ir tau­tų“ani­ma­ci­niu he­ro­ju­mi ta­po šel­mis an­ti­nas, ku­riam bet koks varg­šės viš­te­lės pra­šy­mas pa­dė­ti iš­kart „su­kel­da­vo“siau­bin­gus pil­vo skaus­mus. Ži­no­ma, mo­ra­li­zuo­jan­čio­je is­to­ri­jo­je toks tin­gi­nys ir suk­čius ne­ga­lė­jo lik­ti ne­nu­baus­tas – vie­toj ska­nės­tų pa­bai­go­je jam te­ko bu­te­liu­kas su ri­ci­na. Ir... ne­b­lės­tan­tis po­pu­lia­ru­mas bei šlo­vė. Ne­jau tei­si ki­ta ne­mir­tin­ga ani­ma­ci­nė he­ro­jė – po­nia Ša­pok­liak, fil­mu­kuo­se apie Kūl­vers­tu­ką ir kro­ko­di­lą Ge­ną trau­ku­si dai­ne­lę, kad ge­rais dar­bais iš­gar­sė­ti ne­įma­no­ma?

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.