An­ta­nas Gus­tai­tis.

Ke­tu­rių rai­džių pa­slap­tis

Zmones. Legendos - - Turinys - Ir­ma LAUŽIKAITĖ

Tik pats An­ta­nas GUS­TAI­TIS (1898–1941), įta­kin­giau­sia tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos avia­ci­jos fi­gū­ra, ga­lė­tų at­sa­ky­ti, ko­dėl sa­vo su­kur­tus lėk­tu­vus pa­va­di­no ANBO. Ar, kaip šif­ra­vo ko­le­gos avia­to­riai, po šio­mis ke­tu­rio­mis raidė­mis sle­pia­si kiek vai­kiš­kai skam­ban­tis sa­ki­nys „An­ta­nas no­ri bū­ti ore“? O gal tai – lėk­tu­vų konst­ruk­to­riaus mei­lės pri­si­pa­ži­ni­mas žmo­nai Bro­nei?

Lėk­tu­vų konst­ruk­to­rius, Lie­tu­vos ka­ro avia­ci­jos vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas An­ta­nas Gus­tai­tis

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.