Har­vey Mil­kas.

Ra­my­bės drums­tė­jas

Zmones. Legendos - - Turinys - Kos­tas GINTALAS

Vie­niems jis su­tei­kė vil­tį, iš ki­tų su­lau­kė gra­si­ni­mų mir­ti­mi. Jis iki šiol aukš­ti­na­mas ir ke­lia­mas ant kan­ki­nio kry­žiaus. Taip pat – kei­kia­mas ir va­di­na­mas ne­pil­na­me­čių tvir­kin­to­ju. Gal to­kie kont­ro­ver­siš­ki ver­ti­ni­mai ir ne­tu­rė­tų ste­bin­ti – kal­ba­me apie pir­mą­jį ho­mo­sek­su­a­lios orien­ta­ci­jos ne­slė­pu­sį as­me­nį, JAV iš­rink­tą ei­ti aukš­tas vals­ty­bi­nes pa­rei­gas. Be to – apie to­kį ryš­kaus cha­rak­te­rio, spal­vin­gos biog­ra­fi­jos, prieš­ta­rin­gos rep­u­ta­ci­jos ir tra­giš­ko li­ki­mo as­me­nį, koks bu­vo Har­vey MIL­KAS (1930–1978).

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.