1979

Čem­pio­nė prie len­tos

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Bal­ta apy­kak­lai­tė, vai­kiš­ki bruo­žai... Še­šio­lik­me­tė Li­na Ka­čiu­šy­tė tuo­met mo­kė­si Vil­niaus 7- osios vi­du­ri­nės mo­kyk­los de­šim­to­je kla­sė­je – bet jau bu­vo plau­ki­mo krū­ti­ne pa­sau­lio re­kor­di­nin­kė. 1978- ųjų pa­sau­lio čem­pio­na­te ji pel­nė auk­są, o po po­ros me­tų jį už­tvir­ti­no auk­so me­da­liu olim­pi­nė­se žai­dy­nė­se. Po ket­vir­čio am­žiaus jos is­to­ri­ją pa­na­šiai at­kar­to­jo Rū­ta Meilutytė.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.