1972

To­bu­la šei­ma

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Aš­tun­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je to­kia fo­to­gra­fi­ja pui­kiai at­spin­dė­jo to­bu­los ta­ry­bi­nės šei­mos pa­veiks­lą: nuo­sai­kus in­te­rje­ras, eko­no­mi­nę pa­žan­gą liu­di­jan­tis te­le­fo­no apa­ra­tas, dai­li ma­ma su vai­ku ant ran­kų, so­li­dus tė­tis... Gal tik pyp­kė ne­la­bai de­rėjo prie tei­sin­go įvaiz­džio: ji net­gi dvel­kė ka­pi­ta­lis­ti­niu dū­mu. Bet ki­no re­ži­sie­rius Arū­nas Žeb­riū­nas (1930–2013) su žmo­na ope­ros so­lis­te Gied­re Kau­kai­te ir duk­re­le Mo­ni­ka dėl to tik­riau­siai ne­si­jau­di­no: žy­miems me­ni­nin­kams bu­vo ga­li­ma šiek tiek nu­kryp­ti nuo nor­mos.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.