1984

Pa­si­prie­ši­ni­mo kait­ra

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

1991- ųjų sau­sį And­rius Mamontovas prie Vil­niaus spau­dos rū­mų spon­ta­niš­kai su­ren­gė kon­cer­tą už lais­vę – tai bu­vo at­sa­kas tan­kais ir gink­lais ša­lį puo­lan­tiems prie­šams, kad lie­tu­viai ne­iš­si­gąs ir ne­pa­si­duos. Spau­dė žvar­bus šal­tis, tad Vy­tau­tas Ker­na­gis (1951– 2008) prie pul­to sto­jo ap­si­gink­la­vęs kai­li­niu pal­tu – nors tiek at­li­kė­jų, tiek žiū­ro­vų min­ty­se

ir šir­dy­se tą­kart iš tie­sų bu­vo karšta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.