LIE­TU­VOS PI­NI­GŲ AU­TO­RIAI

Zmones. Legendos - - Iš Arčiau -

Prie ne­se­niai iš apy­var­tos iš­im­tų li­tų bank­no­tų kū­ry­bos pri­si­dė­jo ne­ma­žai ži­no­mų me­ni­nin­kų. Kai ku­rie „nu­by­rė­jo“jau dar­bams įsi­bė­gė­jus. Rim­vy­das- Ray Bart­kus su­kū­rė pir­mą­jį 50 li­tų bank­no­tą, švie­saus at­mi­ni­mo Jus­tas Tol­vai­šis – 20 li­tų, Ry­tis Va­lan­ti­nas – 100 ir 200 li­tų ver­tės bank­no­tus. Gied­riui Jo­nai­čiui pri­klau­so pir­mų­jų 1, 2, 5, 10, vė­liau – ir 500 li­tų au­to­rys­tė. Jam ir vė­liau tek­da­vo pri­kiš­ti ran­ką prie bank­no­tų (iš­sky­rus 100 ir 200 li­tų ku­piū­ras) – šį tą at­nau­jin­ti, įdieg­ti nau­jas sau­gu­mo prie­mo­nes.

Li­tų ir cen­tų mo­ne­tas kū­rė An­ta­nas Žu­kaus­kas, Pet­ras Garš­ka. Adap­tuo­to vy­čio dai­li­nin­kas – Ar­vy­das Kaž­dai­lis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.