HAR­VEY MIL­KAS: TIK FAK­TAI

Zmones. Legendos - - Asmenybė -

Apie Har­vey Mil­ką su­kur­ti miu­zi­klas, ope­ra ir du fil­mai, jie ap­do­va­no­ti „Os­ka­rais“. Re­ži­sie­riaus Ro­bo Eps­t­ei­no „Har­vey Mil­ko lai­kai“1984-ai­siais pri­pa­žin­ti ge­riau­siu do­ku­men­ti­niu fil­mu, Gu­so Van Santo vai­dy­bi­nė juos­ta „Mil­kas“2009-ai­siais pel­nė du JAV ki­no aka­de­mi­jos ap­do­va­no­ji­mus: už sce­na­ri­jų ir už ge­riau­sią vy­ro vaid­me­nį („Os­ka­ras“įteik­tas Mil­ką įkū­ni­ju­siam Se­anui Pen­nui). Har­vey Mil­ko var­du pa­va­din­ta aikš­tė San Fran­siske, o jo gi­mi­mo die­na – ge­gu­žės 22-oji – yra ofi­cia­li kas­me­ti­nė Ka­li­for­ni­jos šven­tė. Šie­met JAV paš­tas iš­lei­do ženk­lą su Har­vey Mil­ko at­vaiz­du. Krikš­čio­nių fun­da­men­ta­lis­tų or­ga­ni­za­ci­ja „Ame­ri­kos šei­mos aso­cia­ci­ja“pa­ra­gi­no sa­vo na­rius ne­pri­im­ti ko­re­s­pon­den­ci­jos, pa­žy­mė­tos šiuo paš­to ženk­lu. Vie­nas iš Har­vey Mil­ko my­li­mų­jų – Jac­kas Li­ra – gy­ve­ni­mą bai­gė sa­vi­žu­dy­be. Vy­ras, su ku­riuo Mil­kas už­mez­gė ro­ma­ną jau pra­dė­jęs ak­ty­vią po­li­ti­ko ka­rje­rą, la­bai gė­rė ir ken­tė­jo nuo dep­re­si­jos. Jie iš­si­sky­rė ne­tru­kus, kai Har­vey bu­vo iš­rink­tas į San Fran­si­sko ste­bė­to­jų ta­ry­bą. Po ke­le­to sa­vai­čių Li­ra paskam­bi­no Mil­kui ir pa­rei­ka­la­vo, kad at­va­žiuo­tų. At­vy­kęs po­li­ti­kas ra­do bu­vu­sį my­li­mą­jį pa­si­ko­ru­sį.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.