1936

Pa­si­vaikš­čio­ti

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Po­il­sis Pa­lan­go­je – tie­siog pri­va­lo­ma ne vie­no in­te­li­gen­to ato­sto­gų da­lis. 1936- ųjų va­sa­rą prie jū­ros įsiam­ži­no (iš kai­rės) li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas Bro­nys Rai­la (1909–1997), ak­to­rė Alė Ža­lin­ke­vi­čai­tėPet­rau­skie­nė (1900–1986) ir ra­šy­to­jas Pet­ras Cvir­ka (1909– 1947). Pa­sa­ko­ja­ma, kaip kar­tą Pet­ras Cvir­ka su bi­čiu­liais iš­vy­ko į žūk­lę, ta­čiau jam vi­siš­kai ne­rū­pė­jo žu­vys, mie­liau vaikš­čio­jo pau­piais ir šai­pė­si iš ne­vy­kė­lių žve­jų. Dar juo­ka­vo,

kam ta žu­vis, kur ją rei­kė­tų dė­ti... „O pa­si­vaikš­čio­jom, tai pa­si­vaikš­čio­jom...“– džiau­gė­si.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.