1950

Auk­si­nės Ka­nų die­nos

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Taip, tai tos pa­čios, kai ba­sei­ne po pa­l­mė­mis ga­lė­jai pa­ma­ty­ti Ja­y­ne Mans­field, vieš­bu­čio fo­jė link­te­lė­ti mąs­liai be­si­šne­ku­čiuo­jan­tiems Or­so­nui Wel­le­sui ir Je­anui- Pau­liui Sar­tre’ui, su­tik­ti Gi­ną Lol­lob­ri­gi­dą, ap­sup­tą jū­rei­vių, o pa­plū­di­my it dei­ves, nu­spren­du­sias pa­bū­ti pa­pras­to­mis mir­tin­go­sio­mis, iš­vys­ti vaikš­ti­nė­jan­čias Bri­gitte Bar­dot, Sop­hią Lo­ren, Zsa Zsa Ga­bor ir, aiš­ku, šio­je nuo­trau­ko­je įam­žin­tą Eli­za­be­th Ta­y­lor (1932–2011). Tuo­met dar aš­tuo­nio­lik­me­tė vai­kiš­kų fil­mų žvaigž­dė ban­dė pra­si­brau­ti tarp dai­lių bend­ra­am­žių ir ras­ti vie­tą su­au­gu­sių­jų ki­no olim­pe. Tai jai sėk­min­gai ir pa­vy­ko. Šian­dien Ka­nai (šią ge­gu­žę ki­no pa­sau­lio žmo­nes

su­k­vies jau 68-ą kar­tą) ki­to­kie, o gal tie­siog mes lin­kę idea­li­zuo­ti pra­ei­tį?..

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.