1945

Aistra ir pa­vy­das

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Ho­li­vu­do žvaigž­dės Lauren Ba­call (1924–2014) ir Humph­rey Bo­gar­tas (1899–1957) su­si­tuo­kė 1945- ųjų ge­gu­žę (ak­to­riui tai bu­vo ket­vir­to­ji san­tuo­ka) ir iki pat jo mir­ties – dvy­li­ka me­tų – bu­vo kar­tu. Vie­nin­te­lis da­ly­kas, dėl ku­rio my­lin­ti mo­te­ris nie­ka­da ne­su­ta­rė su Bo­gar­tu, – jo aistra jū­rai. Ši mei­lė gar­sų­jį ak­to­rių ly­dė­jo nuo pat vai­kys­tės, kai jis bu­riuo­da­vo su tė­vu. Pas­kui bu­vo tar­ny­ba jū­rų lai­vy­ne ir pir­mo­ji jach­ta „Slug­gy“, vė­liau – dar vie­na, pa­va­din­ta „San­ta­na“. „San­ta­na“, apie ku­rią Ba­call sa­kė: jei ka­da ir bu­vo mo­te­ris, ku­riai

pa­vy­du­liau­tų, tai Humph­rey jach­ta.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.