1961

Aki­mir­ka su Ru­ta

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Šią nuo­trau­ką iš fil­mo „Ope­ra­ci­ja „Ei­ch­man­nas“lie­tu­vių kil­mės ak­to­rė Ru­ta Lee pa­si­ka­bi­nu­si sa­vo na­mų fo­to­ga­le­ri­jo­je: jai čia – dvi­de­šimt

pen­ke­ri. De­biu­ti­nis fil­mas „Sep­ty­nios nuo­ta­kos sep­ty­niems

bro­liams“, 1954-ai­siais švie­sia­plau­kę lie­tu­vę pa­ver­tęs Ame­ri­kos žvaigž­de ir ža­dė­jęs stul­bi­na­mą ka­rje­rą, vis­gi taip ir li­ko gar­siau­sias jos dar­bas – vė­les­nės juos­tos to­kios sėk­mės

ne­be­su­lau­kė. Ta­čiau Ru­ta su­kū­rė dau­gy­bę vaid­me­nų JAV te­le­vi­zi­jos se­ria­luo­se ir lai­do­se – už tai ga­vo žvaigž­dę Ho­li­vu­do Šlo­vės alė­jo­je. Te­le­vi­zi­jos ir lab­da­ros pro­jek­tuo­se ak­to­rė dar­buo­ja­si iki šiol, nė kiek ne­si­jau­din­da­ma dėl fak­to, kad ge­gu­žės 30-ąją jai su­kaks

aš­tuo­nias­de­šimt.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.