Be tę­si­nio

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Prieš dvi­de­šimt pen­ke­rius me­tus, 1990- ųjų ba­lan­džio 8-ąją, ABC ka­na­las pra­dė­jo trans­liuo­ti po­pu­lia­rų­jį se­ria­lą „Tvin Pyk­so mies­te­lis“. Dau­ge­lį jo fa­nų ant­ra­sis (ir pas­ku­ti­nis) se­zo­nas nu­vy­lė, ta­čiau re­ži­sie­rius Da­vi­das Lyn­chas sa­ko, kad vi­siš­kai sa­vo kū­ri­niu lai­ko tik pir­mo­jo se­zo­no se­ri­jas, ir ap­skri­tai ka­na­las pri­ver­tė kū­rė­jus per anks­ti at­skleis­ti žu­di­ko var­dą. Bet vis tiek, jo žo­džiais, „Tvin Pyk­so“pa­sau­ly­je iki šiol sly­pi dau­gy­bė ga­li­my­bių. Jos dar il­gai, o gal ir nie­ka­da, ne­bus rea­li­zuo­tos – prieš ku­rį lai­ką

Lyn­chas pa­si­trau­kė iš pro­jek­to at­gai­vin­ti se­ria­lą.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.