1970

Aš ta­ve my­liu... Aš ta­vęs ir­gi ne

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Ja­ne Bir­kin ir Ser­ge’as Gains­bourg’as (1928– 1991) su­si­ti­ko 1968-ai­siais fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je ir, Ja­ne (da­bar jai jau še­šias­de­šimt aš­tuo­ne­ri) žo­džiais, iš­kart ta­po mei­lės iš pir­mo žvilgs­nio au­ko­mis. Ir – ma­din­giau­sia Pran­cū­zi­jos po­ra. Jie dai­na­vo skan­da­lin­gą­ją Ser­ge’o dai­ną „ Je t’ai­me... moi non plus“(„ Aš ta­ve my­liu... Aš ta­vęs ir­gi

ne“), ku­rios pa­bai­go­je Bir­kin ima de­juo­ti ir imi­tuo­ja or­gaz­mą (dai­ną už­draus­ta trans­liuo­ti dau­ge­ly­je vals­ty­bių, ją pa­smer­kė pats Ro­mos po­pie­žius). Net keis­ta, kad jų ro­ma­nas tru­ko dvy­li­ka me­tų, ir vi­sai ne­keis­ta, kad sky­rė­si jie taip

aist­rin­gai, kaip ir gy­ve­no.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.