Ski­ria­mos trys Rad­vi­lų gi­mi­nės at­ša­kos:

Zmones. Legendos - - Susitikimai -

Me­di­lo-Go­nią­dzo-Rai­go­ro­do li­ni­ja, 1470– 1546 me­tai. Žy­miau­sia at­sto­vė – So­fi­ja Rad­vi­lai­tė, ka­ra­liaus Ste­po­no Ba­to­ro se­ne­lė. Bir­žų-Du­bin­gių li­ni­ja, 1478–1669 me­tai. Pra­di­nin­kas – Mi­ka­lo­jus Radvila Ru­da­sis (1512–1584), Lie­tu­vos di­dy­sis et­mo­nas, Lie­tu­vos di­dy­sis kanc­le­ris ir Vil­niaus vai­va­da. Žy­miau­sia at­sto­vė – Bar­bo­ra Rad­vi­lai­tė, Žy­gi­man­to Au­gus­to ant­ro­ji žmo­na, Lie­tu­vos di­džio­ji ku­ni­gaikš­tie­nė ir Len­ki­jos ka­ra­lie­nė. Ne­svy­žiaus-Oly­kos li­ni­ja, nuo 1474 me­tų. Pra­di­nin­kas – Mi­ka­lo­jus Radvila Juo­da­sis (1515– 1565), Lie­tu­vos di­dy­sis kanc­le­ris ir Vil­niaus vai­va­da. Šios li­ni­jos pa­li­kuo­nys te­be­gy­ve­na ir šian­dien, tik jau ne­be­val­do pi­lių ir dva­rų. Pas­ku­ti­nei gi­mi­nės pa­li­kuo­nei, gy­ve­nu­siai Ne­svy­žiaus pi­ly­je iki Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro, da­bar yra de­vy­nias­de­šimt aš­tuo­ne­ri. Po ka­ro ne­te­ku­si vi­so sa­vo tur­to, ji pa­si­trau­kė į Va­ka­rus, 1990-ai­siais grį­žo į Len­ki­ją ir gy­ve­na Var­šu­vo­je.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.