N

Zmones. Legendos - - Užkulisiai -

epa­mirš­ki­me – ir tech­no­lo­gi­nis. Kai 1955-ai­siais Eu­ro­pos trans­liuo­to­jų są­jun­go­je Mo­na­ke bu­vo iš­kel­ta idė­ja reng­ti tarp­tau­ti­nį dai­nų kon­kur­są, ku­rį vie­nu me­tu trans­liuo­tų vi­sos aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čios ša­lys, tai bu­vo ne­re­gė­tai am­bi­cin­gas eks­per­i­men­tas bū­tent tech­ni­ne pras­me. Ir per me­tus pro­jek­tas vir­to ren­gi­niu: 1956-ųjų ge­gu­žės 24-ąją Lu­ga­ne, Švei­ca­ri­jo­je, ant sce­nos už­li­po sep­ty­nių ša­lių at­sto­vai, kiek­vie­nas pri­sta­tė po dvi dai­nas (dau­giau toks pre­ce­den­tas ne­pa­si­kar­to­jo: vie­na ša­lis – vie­na dai­na – toks „Eu­ro­vi­zi­jos“prin­ci­pas). Pir­mą­jį kon­kur­są lai­mė­jo jo šei­mi­nin­kė. Ši­taip pra­si­dė­jęs, jis trun­ka jau še­šis de­šimt­me­čius. Šian­dien tai yra vie­nas iš po­pu­lia­riau­sių ne spor­to ren­gi­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je – ne tik Eu­ro­po­je, bet ir Aust­ra­li­jo­je, Egip­te, Fi­li­pi­nuo­se, Hon­kon­ge, In­di­jo­je, JAV, Ja­po­ni­jo­je – vi­sur, kur pa­sie­kia pa­ly­do­vi­nė trans­lia­ci­ja ir in­ter­ne­to ry­šys.

Pir­mas kar­tas

Pir­mas – bet ne pas­ku­ti­nis! Skam­ba be­veik ne­įti­kė­ti­nai, ta­čiau pir­mo­ji „Eu­ro­vi­zi­jos“nu­ga­lė­to­ja švei­ca­rė Lys As­sia ne tik gy­va (šį pa­va­sa­rį at­šven­tė de­vy­nias­de­šimt pir­mą­jį gim­ta­die­nį), bet ir prieš ke­le­rius me­tus vėl da­ly­va­vo kon­kur­so at­ran­ko­je: iš pra­džių no­rė­jo at­sto­vau­ti sa­vo gim­ta­jai ša­liai, pas­kui – San Ma­ri­nui. Ta­čiau Lys dai­nos at­ran­kų ne­per­ėjo, nors kas ga­li bū­ti la­biau int­ri­guo­jan­čio nei pir­mo­ji kon­kur­so di­va, gar­baus am­žiaus vėl li­pan­ti ant sce­nos? Įdo­mu, kad tai ne­bu­vo vie­nin­te­liai ban­dy­mai pa­kar­to­ti sėk­mę: vos pra­ėjus me­tams po trium­fo, 1957-ai­siais, at­li­kė­ja vėl at­sto­va­vo Švei­ca­ri­jai „Eu­ro­vi­zi­jo­je“ir už­ėmė prieš­pas­ku­ti­nę (!) vie­tą, dar po me­tų – ant­rą­ją. Ir su­prask kaip no­ri, ar dai­ni­nin­kės ta­len­tas tai pa­ste­bi­mas, tai ne, ar pub­li­kos mei­lė – to­kia ne­pa­sto­vi.

Dai­ni­nin­kė bu­vo ne­pa­pras­tai plas­tiš­ka ir mo­kė­jo ju­dė­ti sce­no­je (de­biu­tan­tai, at­kreip­ki­te dė­me­sį į sėk­mės re­cep­to su­de­da­mą­ją da­lį!). Ji – bu­vu­si šo­kė­ja, vie­na­me miu­zik­ho­lo pa­si­ro­dy­me Pa­ry­žiu­je pa­kei­tu­si le­gen­di­nę Jo­se­p­hi­ne Ba­ker. Di­de­lę gy­ve­ni­mo da­lį Lys bu­vo ne tik sce­nos žvaigž­dė – grei­čiau pa­do­ri bur­žua: 1957-ai­siais pa­čia­me šlo­vės ze­ni­te iš­te­kė­jo už sta­ty­bų mag­na­to Jo­han­no Hein­ri­cho Kun­zo, jau­no­ji po­ra ap­si­gy­ve­no Is­pa­ni­jo­je, su­si­lau­kė duk­ters. Ta­čiau san­tuo­ka tru­ko vos de­vy­nis mė­ne­sius – su­tuok­ti­nis mi­rė nuo šir­dies li­gos. Jau­na naš­lė ku­rį lai­ką gy­ve­no Vo­kie­ti­jo­je, dai­na­vo ra­di­ju­je, įra­šė plokš­te­les. Dar vie­na jos dai­na „Die Ster­ne von Sy­ra­kus“ta­po tik­ru hi­tu.

Ta­čiau gra­žios mo­te­rys il­gai ne­bū­na vie­nos ir 1963-iai­siais po­nios As­sios ran­kos pa­p­ra­šė da­nų Pir­mo­ji „Eu­ro­vi­zi­jos“nu­ga­lė­to­ja Lys As­sia ta­da...

...ir prieš po­rą me­tų

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.