TIK FAK­TAI

Zmones. Legendos - - Užkulisiai -

Sėk­min­giau­sios ša­lys – „Eu­ro­vi­zi­jos“da­ly­vės: Ai­ri­ja, nu­ga­lė­ju­si 7 kar­tus; Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pran­cū­zi­ja, Liuk­sem­bur­gas ir Šve­di­ja – 5 per­ga­lės; Ny­der­lan­dai – 4 per­ga­lės; Iz­ra­elis, Da­ni­ja ir Nor­ve­gi­ja – po 3 per­ga­les.

Se­niau­sias kon­kur­so da­ly­vis – 2013 me­tais „Eu­ro­vi­zi­jo­je“pa­si­ro­džiu­sios švei­ca­rų gru­pės „Ta­ka­sa“vio­lon­če­li­nin­kas Emi­lis Ram­sau­eris: jam bu­vo 95-eri (pa­gal ki­tus šal­ti­nius – 94-eri).

So­vie­tų Są­jun­ga taip pat ren­gė­si da­ly­vau­ti „Eu­ro­vi­zi­jo­je“: 1987-ai­siais švie­ti­mo mi­nis­te­ri­ja svars­tė to­kią ga­li­my­bę, at­sto­vau­ti SSRS tu­rė­jo dai­ni­nin­kas Va­le­ri­jus Leont­je­vas, ku­riam ta­da bu­vo 38-eri. Idė­jos ne­pa­lai­kė tuo­met dar vi­sa­ga­lė ko­mu­nis­tų par­ti­ja ir net pro­g­re­sy­vu­sis jos va­do­vas Mi­chai­las Gor­ba­čio­vas: ne­va So­vie­tų Są­jun­ga dar ne­bu­vo pa­si­ren­gu­si to­kiam ra­di­ka­liam žings­niui.

2006-ai­siais islan­dų dai­ni­nin­kės Sil­víos Night dai­no­je fi­gū­ra­vo ang­liš­kas žo­dis iš „f“rai­dės. Eu­ro­pos trans­liuo­to­jų są­jun­ga per­spė­jo at­li­kė­ją, kad kon­kur­so tai­syk­lės drau­džia keiks­ma­žo­džius teks­te. Sil­vía at­šo­vė dai­nuo­sian­ti tai, ką no­rė­sian­ti, ta­čiau pus­fi­na­ly­je f***ing pa­kei­tė į fre­aking. Fi­na­lo Night ne­pa­sie­kė – ren­gė­jų lai­mei, o tai ma­ža ką dar bū­tų su­gal­vo­ju­si...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.