Ne tik ka­ti­nui gun­dy­ti

„Įsi­s­pok­so­jo kaip ka­ti­nas į ski­lan­dį“, – liau­dies iš­min­tis pri­si­me­na­ma ir da­bar, kai kas nors per­ne­lyg pa­trau­kia dė­me­sį. Šimt­me­čius lie­tu­vių ga­mi­na­mas mė­sos pro­duk­tas ma­si­na iki šiol.

Zmones. Legendos - - Skonis - Ir­ma LAUŽIKAITĖ

To­kių ska­nių mė­sos pro­duk­tų, koks yra te­gu ir pa­pras­tu kai­miš­ku bū­du Lie­tu­vos šei­mi­nin­kių pa­ga­mi­na­mas ski­lan­dis, nė­ra vi­soj Ame­ri­koj. O vis dėl­to lig­šiol tur­būt dar ne­bu­vo iš Lie­tu­vos eks­por­tuo­ta į Ame­ri­ką nė vie­no ski­lan­džio? Tuo tar­pu Ame­ri­koj la­bai no­riai per­ka­mas len­kų ten pat vie­to­je ga­mi­na­mas sko­niu žy­miai blo­ges­nis už lie­tu­viš­ką ski­lan­dį pa­na­šus į jį „kin­dziu­kas“, – in­ter­viu „Lie­tu­vos ai­dui“1931-ai­siais kal­bė­jo Ame­ri­kos lie­tu­vių eko­no­mi­nio cent­ro

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.