Mei­lė, tru­ku­si vi­są gy­ve­ni­mą

Zmones. Legendos - - Vieta -

Apie 1929 me­tus Klai­pė­do­je prie bo­ka­lo alaus su­si­ti­ko du cir­ko vir­tuo­zai – Pra­nas Gu­daus­kas ir fa­ky­ras Pet­ras Ta­ru­tis. Pa­va­ka­ro­ję, iš­si­kal­bė­ję jie su­kir­to ran­ko­mis, kad kar­tu steigs cir­ką „Auš­ra“.

Tai bu­vo pro­fe­sio­na­liau­sias tar­pu­ka­rio Lie­tu­vos cir­kas, ku­ris su­vie­ni­jo ge­riau­sius to žan­ro ar­ti­stus. Į jį at­ėjo daug bū­si­mų žvaigž­džių. Tarp jų – ir smul­ku­tė dvy­li­ka­me­tė Jad­vy­ga Stan­ku­tė (vė­liau – Ra­ma­nau­skie­nė, 1920–2007) iš Tau­ra­gės ap­skri­ties Ba­lan­džių kai­mo. Tė­vas ją iš­lei­do mo­ky­tis cir­ko me­no, nes šei­ma sun­kiai ver­tė­si.

Ma­žu­tė mer­gai­tė jau po tri­jų die­nų rep­e­ti­ci­jų pir­mą kar­tą iš­ėjo į are­ną. „Man ge­rai se­kė­si ak­ro­ba­ti­niai nu­me­riai. Po me­tų jau vaikš­čio­jau lais­vai ka­ban­čiu ly­nu. Pub­li­ka la­bai plo­da­vo. Ta­čiau pa­ti­kau ne tik žiū­ro­vams, bet ir jau­nam gra­žaus su­dė­ji­mo vai­ki­nui, at­ėju­siam dirb­ti į cir­ką, nes, kaip ir aš, bu­vo iš skur­džios šei­mos“, – žur­na­lis­tams yra pa­sa­ko­ju­si Jad­vy­ga. Tas gra­žus vai­ki­nas bu­vo 1934-ai­siais į cir­ko „Auš­ra“šei­mą įsi­lie­jęs Jo­nas Ra­ma­nau­skas (1912–1996). Po dve­jų me­tų drau­gys­tės jis ga­vo po­pie­žiaus lei­di­mą ves­ti ta­da dar še­šio­li­kos ne­tu­rin­čią Jad­vy­gą. Po­ra kar­tu nu­gy­ve­no še­šias­de­šimt me­tų.

Jo­nas Ra­ma­nau­skas bu­vo tik­ra tuo­me­tės Lie­tu­vos žvaigž­dė – sun­ku­mų kil­no­ji­mo čem­pio­nas, jė­gos žong­lie­rius, ak­ro­ba­tas, vė­liau – cir­ko ko­lek­ty­vo va­do­vas.

Tar­pu­ka­riu jis dve­jus me­tus iš ei­lės ta­po ša­lies sun­ku­mų kil­no­ji­mo čem­pio­nu svo­rio ka­te­go­ri­jo­je iki 60 ki­lo­gra­mų, nu­ga­lė­jo Kau­ne vy­ku­sio­se pir­mo­sio­se tarp­vals­ty­bi­nė­se var­žy­bo­se. Per po­rą me­tų ro­vi­mo ir stū­mi­mo rung­ty­se dvy­li­ka kar­tų pa­ge­ri­no ša­lies re­kor­dą ir še­šis sy­kius bu­vo pri­pa­žin­tas stip­riau­siu ne­pri­klau­so­mos Lie­tu­vos žmo­gu­mi. Da­ly­va­vo bė­gi­me ap­link Lie­tu­vą per dvi­de­šimt du mies­tus ir mies­te­lius – cir­ko ar­ti­stu ta­po tik­ras čem­pio­nas!

Bai­gian­tis Ant­ra­jam pa­sau­li­niam ka­rui Ra­ma­naus­ko ini­cia­ty­va Kau­ne bu­vo įkur­ta fil­har­mo­ni­jos tru­pė „Cir­kas sce­no­je“. Sep­tin­to­jo de­šimt­me­čio pra­džio­je, pa­va­din­ta „Vil­niu­mi“, ji gast­ro­lia­vo po vi­są So­vie­tų Są­jun­gą, Len­ki­ją, Ru­mu­ni­ją.

Vie­nas so­vie­ti­nio cir­ko is­to­ri­kas apie Jo­ną Ra­ma­naus­ką ta­da ra­šė: „Ypa­tin­gai efek­tin­gas triu­kas, kai spe­cia­li ka­ta­pul­ta iš­me­ta sun­kius ru­tu­lius, o ar­ti­stas juos gau­do spran­du ir čia pat jais iš nau­jo už­tai­so pa­tran­ką.“Stip­ruo­lis bu­vo ži­no­mas ir kaip ta­len­tin­gas klou­nas Bar­na­bas.

Jad­vy­ga ir Jo­nas Ra­ma­nauskai ne­tu­rė­jo vai­kų. Gy­ve­ni­mą pa­sky­rė cir­kui ir jo is­to­ri­jai. Jų na­muo­se daug me­tų vei­kė mu­zie­jus, ku­ria­me šei­ma eks­po­na­vo il­gai kaup­tą cir­ko me­no ir jo rai­dos ar­chy­vą.

Jo­nas Ra­ma­nau­skas iš­ėjo ana­pi­lin 1996ųjų lie­pos 8-ąją per Klai­pė­do­je vy­ku­sį pa­sau­lio ga­liū­nų čem­pio­na­tą. Am­ži­no­jo po­il­sio at­gu­lė pa­ties įkur­ta­me cir­ko bro­lių pan­teo­ne.

Jad­vy­ga ir žvilgs­nio nuo jos ne­nu­lei­džian­tis Jo­nas

Jad­vy­ga ir Jo­nas Ra­ma­nauskai kar­tu bu­vo še­šias­de­šimt me­tų

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.