1972

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

„Tai – ne liū­tų tram­dy­to­ja. Tai Gied­rė Kau­kai­tė, ope­ros dai­ni­nin­kė iš Lie­tu­vos“. Toks už­ra­šas puo­šė šią nuo­trau­ką, pa­ka­bin­tą ant sie­nos Niu­jor­ko SNO (da­bar Jung­ti­nių Tau­tų Or­ga­ni­za­ci­jos) sa­lė­je prieš kon­cer­tą. Nuo­trauka

at­si­ra­do sma­gio­mis ap­lin­ky­bė­mis: prieš iš­vyk­da­ma į gast­ro­les, dai­ni­nin­kė su tri­jų mė­ne­sių liū­tu­ku fo­to­gra­fa­vo­si Va­la­kam­piuo­se. Ma­žy­lis iš pra­džių pa­klus­niai lei­do keis­ti po­zas pa­gal fo­to­gra­fo Vik­to­ro Ka­po­čiaus pra­šy­mus. Ta­čiau ne­tru­kus jam pa­bo­do po­zuo­ti ir jis grybš­te­lė­jo Gied­rei kak­lą vi­sai ne­be­žais­min­gai, tuo leis­da­mas

su­pras­ti, kad fo­to­se­si­ja pri­va­lo baig­tis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.