1929

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Žy­mią po­ka­rio Lie­tu­vos žur­na­lis­tę ir ver­tė­ją Liū­nę Ja­nu­šy­tę (1909– 1965) bi­čiu­liai pri­si­me­na kaip dai­lią, ener­gin­gą ir pa­šė­lu­sią as­me­ny­bę. Jai nie­ko ne­reiš­kė su­reng­ti dau­gia­die­nio

bo­he­miš­ko va­ka­rė­lio, sa­vo kū­ri­niuo­se iš­juok­ti val­džios ir už tai bū­ti iš­mes­tai iš Ra­šy­to­jų są­jun­gos, iš­te­kė­ti už te­at­ro ko­ri­fė­jaus Juo­zo Mil­ti­nio ir jau ki­tą die­ną iš­si­skir­ti... Juo la­biau nie­ko ne­reiš­kė vos pa­no­rė­jus įlip­ti į me­dį – ir ten nu­si­fo­to­gra­fuo­ti su ka­čiu­ku.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.