1928

Kaip žy­dė­ji­mas vyš­nios

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Pra­ėjus sep­ty­nias­de­šim­čiai me­tų po Sa­lo­mė­jos Nė­ries (1904–1945) mir­ties, dis­ku­si­jos ir gin­čai dėl poe­tės šian­dien gar­sūs kaip nie­ka­da anks­čiau. Jei žmo­gus ga­lė­tų pa­si­rink­ti, ku­riuo laik­me­čiu gy­ven­ti ir kur­ti, tur­būt tik­rai

ne­si­rink­tų oku­pa­ci­jos me­tų. Sa­lo­mė­ja Nė­ris to rink­tis ne­ga­lė­jo. Ži­no­ma, ji ga­lė­jo ne­ra­šy­ti so­vie­ti­nę ideo­lo­gi­ją šlo­vi­nan­čių ei­lių, ne­va­žiuo­ti į Mask­vą, neagi­tuo­ti už tai, kad Lie­tu­va tap­tų So­vie­tų Są­jun­gos da­li­mi... Tik ar po­li­ti­nės

mo­ters pa­žiū­ros iš tie­sų už­nuo­di­ja vi­są jos kū­ry­bą? „Mū­sų die­nos kaip šven­tė, kaip žy­dė­ji­mas vyš­nios“, – ra­šė ji vie­ną jau­nys­tės pa­va­sa­rį, per vyš­nių žy­dė­ji­mą, dar ne­įsi­vaiz­duo­da­ma, koks per­mai­nin­gas bus jos gy­ve­ni­mas –

ir dar per­mai­nin­ges­nė istorija po mir­ties.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.