1925

Iš­ky­la

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Iš ša­lies jie tik­riau­siai at­ro­dė kaip ke­le­tas ei­li­nių lie­tu­vių šei­mų, į ne­si­bai­gian­čius ūkio dar­bus įsprau­du­sių re­tą pra­mo­gą

– pa­si­plau­kio­ji­mą lai­vu į Til­žę. Nors bend­ra­ke­lei­viai gal­būt at­pa­ži­no, jog tai – žy­mūs tuo­me­čiai ša­lies in­te­li­gen­tai: kai­rė­je – dai­li­nin­kas An­ta­nas Žmui­dzi­na­vi­čius

(1876–1966), prie­ky­je de­ši­nė­je – kom­po­zi­to­rius Juo­zas Gruo­dis (1884–1948)

su žmo­na Sta­se ir Lie­tu­vos hidro­lo­gi­jos pra­di­nin­kas Ste­po­nas Kolu­pa­i­la (1892–1964)

su žmo­na Ja­ni­na ir tri­mis duk­ro­mis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.