1958

Pas­ku­ti­nė san­tuo­ka

Zmones. Legendos - - Stop Kadras -

Tre­čio­ji ki­no le­gen­dos In­grid Berg­man (1915–1982) san­tuo­ka tru­ko dvi­de­šimt me­tų – ly­giai tiek, kiek pir­mo­sios dvi kar­tu su­dė­jus. Ir rei­kia ti­kė­tis, kad at­ne­šė jai dau­giau lai­mės: nors ga­liau­siai iš­si­sky­rė, bū­tent Lar­sas Sch­mid­tas, šve­dų te­at­ro im­p­re­sa­ri­jus iš tur­tin­gos lai­vi­nin­kų šei­mos, bu­vo ša­lia In­grid mir­ties aki­mir­ką. Ši nuo­trauka da­ry­ta be­veik prieš pat jų ves­tu­ves bur­val­tė­je „Ma­yf­lo­wer“,

pri­klau­siu­sio­je Berg­man iš­rink­ta­jam.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.