O

Zmones. Legendos - - Viršelio Istorija -

apie ką ta­da sva­jo­ja­te? Kuo gyvenate da­bar?

Anū­kais, ku­rių tu­riu net ke­tu­ris. Vy­res­nio­ji anū­kė Go­da iš pir­mo­sios sū­naus san­tuo­kos gy­ve­na su ma­ma Vo­kie­ti­jo­je, ją ma­tau re­čiau. O ki­ti trys – ša­lia: Kos­tu­kui tuoj aš­tuo­ne­ri, My­ko­lui – ket­ve­ri, No­rai – me­tu­kai.

Ne­se­niai šei­mo­je nu­ti­ko liūd­nas įvykis: at­si­svei­ki­no­me su sa­vo au­gin­ti­niu Pa­riu. Per gy­ve­ni­mą esu tu­rė­jęs tik du šnau­ce­rių veis­lės šu­nis: vie­nas pas mus pra­gy­ve­no try­li­ka me­tų, ki­tas – še­šio­li­ka. Kai pas­ku­ti­nio ne­be­li­ko, nu­spren­dė­me su žmo­na dau­giau jo­kių šu­nų ne­tu­rė­ti, nes iš­si­sky­ri­mas su to­kiu šei­mos na­riu vis dėl­to per daug sun­kus. Kai mi­rė pir­ma­sis, tuo me­tu bu­vau gast­ro­lė­se Šve­di­jo­je, to­dėl vi­si rū­pes­čiai kri­to žmo­nai Da­liai ir ta­da dar pa­aug­liui sū­nui Kos­tui. Šį­kart man te­ko da­ry­ti vis­ką, kas įma­no­ma, kai šu­nį su­pa­ra­ly­žia­vo, o pas­kui ryž­tis at­si­svei­kin­ti su juo. Lai­kau sa­ve stip­riu žmo­gu­mi, iš­gy­ve­nu­siu daug ne­tek­čių, – iš­ėjo ir abu ma­no tė­vai, ir žmo­nos tė­vai, ir ar­ti­miau­si drau­gai... Ne­lai­mės aki­vaiz­do­je aš su­ge­bė­da­vau su­si­im­ti ir net­gi ki­tiems pa­dė­ti iš­tver­ti ne­tek­tį. Ir tik pas­kui, kai lik­da­vau vie­nas, skaus­mas at­ei­da­vo. O da­bar at­si­svei­kin­da­mas su au­gin­ti­niu ver­kiau kaip vai­kas... Pra­ėjo jau pus­me­tis, o aš vis grįž­tu na­mo, ra­ki­nu du­ris ir lau­kiu, ka­da šuo su­los. Ne­lo­ja. Ar­ba va­žiuo­ju iš kon­cer­to ir gal­vo­ju: „Ar šu­nį žmo­na iš­ve­dė? Ar man rei­kės? Tie­sa, juk ne­rei­kės...“

Ma­niau, kad pa­klaus­tas, kuo gyvenate, pul­si­te var­dy­ti spek­tak­lių, kon­cer­tų, nu­veik­tų dar­bų...

Aš su­de­giau. Esu iš tų žmo­nių, ku­rie mėgs­ta daug: jei­gu lė­bau­da­vau – lė­bau­da­vau daug, jei rū­kau – rū­kau daug. Man pa­tin­ka gra­žūs daik­tai, tu­riu silp­ny­bę ge­riems mu­zi­kos inst­ru­men­tams – gi­ta­roms, tech­ni­kos prie­tai­sams, to­kiems kaip kom­piu­te­riai. Mėgs­tu

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.