F

Zmones. Legendos - - Asmenybė -

il­mas, be­je, grei­tai bus. Tie­sa, ne vai­dy­bi­nis, o do­ku­men­ti­nis – juos­tos „DeLo­re­an: Li­ving the Dre­am“(„DeLo­re­anas: gy­ve­ni­mas sva­jo­ne“) pre­mje­ra nu­ma­ty­ta spa­lio pa­bai­go­je. Ir dings­čių jam pa­si­ro­dy­ti bū­tent šie­met – dau­giau nei už­tek­ti­nai. Juk sau­sio 6-ąją in­ži­nie­rius, au­to­mo­bi­lių konst­ruk­to­rius ir vers­li­nin­kas Joh­nas Zacha­ry DeLo­re­anas bū­tų šven­tęs 90-me­tį, ko­vo 19-ąją su­ėjo de­šimt me­tų nuo jo mir­ties, o lie­pos 3-ią­ją pa­mi­nė­ta dar vie­na su­kak­tis, su­si­ju­si su šiuo ne­pa­pras­tu žmo­gu­mi ir jo dė­ka pa­sau­lį išvy­du­siu ne­pa­pras­tu au­to­mo­bi­liu: ly­giai prieš 30 me­tų įvy­ko juos­tos „At­gal į at­ei­tį“pre­mje­ra. Vei­kiau­siai ma­tė­te šį lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­čio re­ži­sie­riaus Ro­ber­to Ze­me­c­kio fil­mą, ku­ris su­lau­kė stul­bi­na­mo po­pu­lia­ru­mo ir dvie­jų tę­si­nių. Ir gal net pri­si­me­na­te he­ro­jų – Mar­čio Makf­la­jaus ir dak­ta­ro Eme­to Brau­no-Do­ko – po­kal­bį? „Pa­lū­kėk mi­nu­tė­lę, Do­kai... Ar no­ri pa­sa­ky­ti, jog su­konst­ra­vai lai­ko ma­ši­ną iš „DeLo­re­an“?“– „Na, pa­ma­niau, jei jau ren­giuo­si su­mon­tuo­ti lai­ko ma­ši­ną au­to­mo­bi­ly­je, ko­dėl gi ne­pa­da­rius to sti­lin­gai?“

„At­gal į at­ei­tį“– da­bar jau pra­mo­gi­nio ki­no kla­si­ka, o „DeLo­re­an DMC-12“, leng­va Ze­me­c­kio ran­ka, am­žiams pa­te­ko į ki­no is­to­ri­ją kaip „lai­ko ma­ši­na“. Ir ne­svar­bu, jog tuo me­tu, kai žiū­ro­vai plū­do ste­bė­ti Mar­čio ir Do­ko nuo­ty­kių, šis au­to­mo­bi­lis jau tre­ji me­tai ne­be­bu­vo ga­mi­na­mas, o ir pa­čią „DeLo­re­an Mo­tor Com­pa­ny“bu­vo iš­ti­kęs bank­ro­tas. Fu­tu­ris­ti­nis ita­lo Gi­or­get­to Giu­gi­a­ro di­zai­nas, pleiš­to for­mos kė­bu­las, į vir­šų it paukš­čio spar­nai pa­ke­lia­mos du­rys, skir­tin­go dy­džio prie­ki­niai ir už­pa­ka­li­niai ra­tai – pir­ma­sis „DMC-12“pro­to­ti­pas bu­vo su­konst­ruo­tas dar 1976-ai­siais, ta­čiau ir po de­šim­ties me­tų au­to­mo­bi­lio iš­vaiz­da anaip­tol ne­at­ro­dė pa­se­nu­si. Iš­ties, jei Do­kas no­rė­jo pa­da­ry­ti įspū­dį sa­vo lai­ko ma­ši­na, var­gu ar ga­lė­jo ge­riau pa­si­rink­ti!

Lop­šy­je su au­to­mo­bi­Liais

Įspū­dį da­ro ir pa­ties Joh­no Zacha­ry DeLo­re­a­no gy­ve­ni­mas. Bū­si­ma­sis „au­top­rin­cas“, kaip jį yra pa­va­di­nęs žur­na­las „Peo­p­le“, gi­mė ry­ti­nia­me Det­roi­te, tai­gi, ga­li­ma sa­ky­ti, lop­šiu da­li­jo­si su JAV au­to­mo­bi­lių pra­mo­ne. Jo tė­vas Zacha­ry Delo­re­anas bu­vo emig­ran­tas iš Ru­mu­ni­jos – „Ford“ga­myk­los dar­bi­nin­kas, na­gin­gas sta­lius ir be­vil­tiš­kas al­ko­ho­li­kas, ne­veng­da­vęs kumš­čiais pa­auk­lė­ti Joh­no mo­ti­nos Kath­ryn – veng­rų kil­mės emig­ran­tės. Tie­sa, bū­tent jis pa­dė­jo įskie­py­ti sū­nui mei­lę tech­ni­kai – to­mis re­to­mis aki­mir­ko­mis, kai ne­plu­šė­da­vo prie kon­ve­je­rio ir bū­da­vo blai­vus, mie­lai kar­tu su at­ža­la krapš­ty­da­vo­si prie ga­ra­že sto­vin­čio se­nu­tė­lio „Ford A“.

Jau­nes­nio­jo DeLo­re­a­no vai­kys­tė pra­bė­go siau­čiant Di­džia­jai dep­re­si­jai, tai­gi tik­rai ne­bu­vo iš tų, apie ku­rias sa­ko­ma „švie­si ir lai­min­ga“. Ga­li­my­bę pa­kil­ti iš so­cia­li­nio dug­no Joh­nui su­tei­kė moks­las. Pui­kiais pa­žy­miais bai­gęs Det­roi­to vals­ty­bi­nę mo­kyk­lą, ga­bus, ta­len­tin­gas ir smal­sus vai­ki­nas įsto­jo į Law­ren­ce’o tech­ni­kos ins­ti­tu­tą – ne­di­de­lį Det­roi­to ko­le­džą, ku­ris ta­po ne vie­no švie­saus Ame­ri­kos au­to­mo­bi­lių in­ži­ne­ri­jos pro­to al­ma ma­ter. Moks­lus nu­trau­kė Ant­ra­sis pa­sau­li­nis ka­ras – Joh­nas DeLo­re­anas bu­vo pa­šauk­tas į ar­mi­ją. Po de­mo­bi­li­za­ci­jos 1943-iai­siais grį­žo į

Pa­si­ren­gę skri­sti? Joh­nas Zacha­ry DeLo­re­anas su tre­čią­ja žmo­na Cris­ti­na Fer­ra­re ir jį iš­gar­si­nu­siu au­to­mo­bi­liu „DeLo­re­an DMC-12“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.