Tik fak­tai

Zmones. Legendos - - Nostalgija -

Grei­ta­ei­giai lai­vai su po­van­de­ni­niais spar­nais pa­sau­ly­je yra re­te­ny­bė. Tei­gia­ma, jog pa­sta­ty­ti po­van­de­ni­nį lai­vo spar­ną kai­nuo­ja bran­giau nei šiuo­lai­ki­nio lėk­tu­vo spar­nus.

Po­van­de­ni­niai spar­nai di­de­liu grei­čiu le­kian­tį lai­vą iš­ke­lia virš van­dens. Tuo­met smar­kiai su­ma­žė­ja kor­pu­so kon­tak­tas su van­dens pa­vir­šiu­mi, lai­vas ga­li pa­siek­ti iki 200 km per val. grei­tį.

100 km per val. – mak­si­ma­lus ke­lei­vi­nio grei­ta­ei­gio lai­vo su po­van­de­ni­niais spar­nais grei­tis.

60 km per val. – leis­tas op­ti­ma­liau­sias – ma­žiau­siai de­ga­lų ry­jan­tis ir ma­žiau­siai sraig­tui ken­kian­tis – grei­tis. Pa­sa­ko­ja­ma, kad po mė­ne­sio plau­kio­ji­mo sraig­tas bū­da­vo su­var­py­tas lyg rė­tis.

1 km – tiek vi­du­ti­niš­kai rei­kia ra­ke­tai įsi­bė­gė­ti, kad pa­kil­tų virš van­dens ant spar­nų.

185 cm – to­kia tu­ri bū­ti ori­gi­na­lių ra­ke­tų grimz­lė. 125 cm – Lietuvai skir­tų ra­ke­tų grimz­lė. Ra­ke­tų pri­tai­ky­mo pro­jek­tą to­kioms sek­lioms upėms kaip Ne­mu­nas pa­ren­gė pats Ros­ti­sla­vas Alek­se­je­vas. Lie­tu­vių in­ži­nie­riai pro­jek­tą įgy­ven­din­da­vo ne­pa­keis­da­mi di­na­mi­nių lai­vo sa­vy­bių.

50 cm – van­dens gy­lis, ku­riuo vi­du­ti­niu grei­čiu ant spar­nų ga­li plauk­ti ra­ke­ta.

30 cm – to­kio gy­lio pa­kan­ka ekst­ra at­ve­ju stai­giai pa­di­di­nus va­rik­lio grei­tį pra­p­lauk­ti virš sek­lu­mos.

105 kg – tiek de­ga­lų, pri­klau­so­mai nuo me­teo­ro­lo­gi­nių są­ly­gų, rei­kia vie­nai plau­ki­mo va­lan­dai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.