TRADICIJA

Nao­mi Camp­bell ren­ka­si tik tur­tuo­lius

Zmones - - Contents -

Ar po dau­gy­bės ne­sėk­min­gų ro­ma­nų ji pa­ga­liau su­ti­ko sa­vo ža­vų­jį prin­cą? Nau­ja­sis su­permo­de­lio drau­gas Loui­sas C. Ca­mil­le­ri (61) – sėk­mės ly­di­mas aukš­čiau­sio ran­go va­dy­bi­nin­kas, bu­vęs ta­ba­ko kom­pa­ni­jos „Phi­lip Mor­ris In­ter­na­tio­nal“va­do­vas. Iš Egip­to ki­lęs vy­ras stu­di­ja­vo vers­lą Švei­ca­ri­jo­je, lais­vai kalba ang­liš­kai, ita­liš­kai, vo­kiš­kai ir pran­cū­ziš­kai, tu­ri pui­kų hu­mo­ro jaus­mą. Su žmo­na Ma­rjo­lyn tri­jų vai­kų tė­vas iš­si­sky­rė dar 2004-ai­siais. Spė­ja­ma, kad Nao­mi su juo su­si­pa­ži­no „For­mu­lės 1“var­žy­bo­se, – mo­de­lis mėgs­ta šias lenk­ty­nes ir tai tik­rai ne­ga­lė­jo ne­su­ža­vė­ti Ca­mil­le­ri, ku­ris yra vie­nas iš kom­pa­ni­jos „Fer­ra­ri“di­rek­to­rių ta­ry­bos na­rių.

Be abe­jo, įspū­din­gi skai­čiai ban­ko są­skai­to­je – sva­rus prie­das prie įspū­din­go pa­sie­ki­mų są­ra­šo. Nau­jo­jo Camp­bell drau­go tur­tas ver­ti­na­mas maž­daug 167 mi­li­jo­nais eu­rų. Ir tai, kal­bant apie Nao­mi gy­ve­ni­mo vy­rus, – dės­nin­ga sa­vy­bė: gal šią mo­te­rį ir per­se­kio­ja aikš­tin­gos ir ne­nu­spė­ja­mos gra­žuo­lės rep­u­ta­ci­ja, ta­čiau dėl part­ne­rių ji te­bė­ra ste­bė­ti­nai pa­sto­vi – ren­ka­si tik la­bai tur­tin­gus.

Tie­sa, kaip pa­reiš­kė in­ter­viu žur­na­lui „Ma­rie Clai­re“, pa­ti tik­rai ne­ke­ti­na tap­ti tik „tur­tuo­lių tro­fė­ju­mi“: „Jei ma­no­te, kad ry­tais avė­da­ma aukš­ta­kul­nius ir at­ro­dy­da­ma tar­si nu­žen­gu­si nuo žur­na­lo viršelio ga­mi­nu jiems pus­ry­čius, la­bai klysta­te.“ Nau­ja­sis aikš­tin­gu cha­rak­te­riu ir aud­rin­gais mei­lės ro­ma­nais su tur­tuo­liais gar­sė­jan­čios ma­ne­ke­nės drau­gas – mul­ti­mi­li­jo­nie­rius Loui­sas C. Ca­mil­le­ri. „Tarp jų ple­ve­na aist­ros ki­birkš­tys. Vi­si ži­no­me apie šį ro­ma­ną“, – ci­tuo­ja spau­da Camp­bell ar­ti­mą šal­ti­nį

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.