Ži­nios

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

VES­TU­VĖS. Ša­rū­nas JA­SI­KE­VI­ČIUS (41) Grai­ki­jo­je pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį su­si­tuo­kė su my­li­mą­ja An­na DOU­KA (30), pra­ne­ša Žmo­nės.lt. Vie­nas ge­riau­sių Lie­tu­vos krep­ši­nin­kų, da­bar – Kau­no „Žal­gi­rio“tre­ne­ris su gra­žuo­le grai­ke kar­tu jau aš­tuo­ne­ri me­tai. Jie­du au­gi­na dukry­tę Ai­lą (7) ir sū­nų Lu­ką (5).

MERGVAKARIS. Gre­ta LE­BE­DE­VA (27) jau grei­tai am­ži­ną mei­lę pri­sieks sa­vo il­ga­me­čiam drau­gui im­ty­ni­nin­kui Alek­sand­rui Ka­za­ke­vi­čiui (31), in­for­muo­ja Žmo­nės.lt. Bu­vu­sią at­li­kė­ją, da­bar – spor­to tre­ne­rę drau­gės pir­miau­sia nu­ste­bi­no už­sa­ky­da­mos mu­zi­kan­tą į na­mus, o vė­liau tęs­ti merg­va­ka­rio iš­si­ve­žė į Ry­gą.

SUSIŽADĖJO. Aro VĖBERIO (47) my­li­mo­ji Mar­ty­na KER­BE­DY­TĖ lie­pos 22-ąją, per sa­vo 31-ąjį gim­ta­die­nį, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se pa­si­džiau­gė ir pa­si­kei­tu­siu sta­tu­su – su­ža­dė­ti­nės, ra­šo Žmo­nės.lt. Ži­no­mas mu­zi­kan­tas ir Mar­ty­na kar­tu jau ke­le­tą me­tų, au­gi­na pus­me­čio sū­nų No­jų.

GANDRAI. Jus­ti­na ŽIOGAITĖ-BUTKIENĖ (27), po­pu­lia­ri TV se­ria­lų ak­to­rė, su vy­ru taip pat ak­to­riu­mi Ar­nu But­ku­mi lau­kia­si pir­ma­gi­mio, pra­ne­ša Žmo­nės.lt. „Da­bar at­si­sa­kiau pro­jek­tų dėl kur kas ma­lo­nes­nių ir svar­bes­nių da­ly­kų. Jau ne už il­go į pa­sau­lį at­eis mū­sų dukry­tė“, – por­ta­lui sa­kė Jus­ti­na.

MAMAI. Ry­tis CI­CI­NAS (44) dar­syk pa­ro­dė, koks yra ge­ras sū­nus, – sa­vo ma­mą Ra­są Ci­ci­nie­nę 70-me­čio pro­ga iš­si­ve­žė į pra­ban­gią ke­lio­nę Tur­ki­jo­je, ten api­py­lė dė­me­siu, ra­šo Žmo­nės.lt. „Už­sa­kiau 70 ro­žių, va­ka­rie­nia­vo­me ant jū­ros kran­to ir įtei­kiau per­lų vė­ri­nį. Vieš­bu­čio per­so­na­las at­ne­šė ju­bi­lie­jui skir­tą tor­tą“, – pa­sa­ko­jo at­li­kė­jas.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.