Spirk kaip prin­ce­sė

Zmones - - Margas Pasaulis -

Gal im­pro­vi­zuo­tos fu­tbo­lo rung­ty­nės, vy­ku­sios Skau­gum pi­lies kie­me, ir bu­vo drau­giš­kos, ta­čiau aist­ros vi­rė kaip per tik­ras. Skau­gum ko­man­dos ka­pi­to­nės raiš­tis bu­vo pa­ti­kė­tas pi­lies šei­mi­nin­kei Nor­ve­gi­jos prin­ce­sei Met­te-Ma­rit (43) ir at­ro­do, kad jau­na­jam prin­cui Sver­re Mag­nu­sui (11) dar rei­kė­tų pa­si­mo­ky­ti iš ma­mos vir­tuo­ziš­kai val­dy­ti ka­muo­lį. Tie­sa, ne­pai­sant pa­stan­gų, per­ga­lę re­zul­ta­tu 6:5 šven­tė sve­čiai – fu­tbo­lo klu­bo „LSK Uni­fied“, ku­rio ko­man­do­je žai­džia ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės, at­sto­vai...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.