Ži­la­p­lau­kė bi­tė

Zmones - - Margas Pasaulis -

Kas pa­sa­kys, kad su­lau­kus so­li­daus am­žiaus sce­no­je ne­ga­li­ma pokš­tau­ti? Štai to­kia bi­tės „ke­pu­re“su įmon­tuo­tais gar­sia­kal­biais pa­si­puo­šė le­gen­di­nės gru­pės „Blon­die“ly­de­rė Debbie HAR­RY (72) per kon­cer­tą Lon­do­no Haid Par­ke. Ko­dėl bi­tė? Ne­at­si­tik­ti­nai – nau­jau­sias „Blon­die“albumas va­di­na­si „Pol­li­na­tor“(ang­liš­kai „pol­li­na­te“– „ap­dul­kin­ti“), jo vir­še­ly­je taip pat pa­vaiz­duo­tas šis vabz­dys.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.