TRUMPAI

Zmones - - Margas Pasaulis -

SAN­TUO­KA. Le­gen­di­nis at­li­kė­jas Ste­vie WON­DE­RIS (67) ve­dė sa­vo su­ža­dė­ti­nę ir dvie­jų vai­kų mo­ti­ną To­me­e­ką RO­BYN BRA­CY (42). Tai jau tre­čio­ji Ste­vie san­tuo­ka, iš vi­so dai­ni­nin­kas tu­ri de­vy­nias at­ža­las, jas pa­g­im­dė pen­kios mo­te­rys. Ves­tu­vė­se, ku­rios vy­ko „Ho­tel Bel-Air“vieš­bu­ty­je Los An­dže­le, da­ly­va­vo pul­kas žvaigž­džių, jau­nie­siems dai­na­vo Joh­nas Le­gen­das, Us­he­ris ir Phar­rel­las Wil­liam­sas.

ANTRAS. Pa­aiš­kė­jo, kad ak­to­rius Jo­se­p­has GORDONAS-LEVITTAS (36) su žmo­na vers­li­nin­ke Tas­ha McCAU­LEY (38) dar bir­že­lį su­si­lau­kė ant­ro sū­naus. Po­ra slap­ta su­si­tuo­kė 2014-ai­siais, ta­čiau iki šiol nė­ra ži­no­mas net dve­jų me­tu­kų jųd­vie­jų pir­ma­gi­mio var­das.

NETEKTIS I. Vie­no Pa­lo Al­to (Ka­li­for­ni­ja) vieš­bu­čio kam­ba­ry­je ras­tas ne­gy­vas ak­to­rius Joh­nas HE­AR­DAS (1945–2017), la­biau­siai ži­no­mas kaip pag­rin­di­nio he­ro­jaus tė­vo vaid­mens at­li­kė­jas po­pu­lia­rio­je ko­me­di­jo­je „Vie­nas na­muo­se“. Tei­gia­ma, kad ak­to­rius vieš­bu­ty­je il­sė­jo­si po nu­ga­ros ope­ra­ci­jos.

NETEKTIS II. Sa­vo na­muo­se Los An­dže­le ras­tas ne­gy­vas gru­pės „Lin­kin Park“ly­de­ris Ches­te­ris BEN­NING­TO­NAS (1976–2017). Gar­sus mu­zi­kan­tas pats pa­si­trau­kė iš gy­ve­ni­mo. Po Ches­te­rio sa­vi­žu­dy­bės naš­lė li­ko žmo­na, bu­vęs „Pla­y­boy“mo­de­lis Ta­lin­da Ann Bent­ley (37). Jie­du au­gi­no tris vai­kus – sū­nų ir dukras dvy­nes. Iš anks­tes­nių san­ty­kių ro­ke­ris tu­rė­jo dar tris sū­nus. At­li­kė­jas ne kar­tą yra kal­bė­jęs apie il­ga­me­tę sa­vo ko­vą su nar­ko­ti­kais bei al­ko­ho­liu ir apie tai, kad ken­tė nuo dep­re­si­jos. Ben­ning­to­nas bu­vo ge­ras ki­to gar­saus ro­ke­rio Ch­ri­so Cor­nel­lio, ku­ris nu­si­žu­dė šių me­tų ge­gu­žę, drau­gas. „Lin­kin Park“ly­de­ris iš gy­ve­ni­mo pa­si­trau­kė bū­tent per jo gi­mi­mo die­ną – lie­pos 20-ąją Cor­nel­liui bū­tų su­ėję 53-eji.

NETEKTIS III. Los An­dže­le mi­rė ki­no ir te­le­vi­zi­jos ve­te­ra­nas Mar­ti­nas LAN­DAU (1928–2017). Prieš tap­da­mas ak­to­riu­mi, jis dir­bo ka­ri­ka­tū­ri­s­tu, per il­gą ka­rje­rą sėk­min­gai fil­ma­vo­si ki­ne ir te­le­vi­zi­jo­je, itin iš­gar­sė­jo sep­tin­ta­ja­me de­šimt­me­ty­je, at­li­kęs vaid­me­nį se­ria­le „Ne­įma­no­ma mi­si­ja“, o vie­nin­te­lį „Os­ka­rą“pel­nė už ant­ro pla­no vaid­me­nį juos­to­je „Edas Vu­das“.

SUTRIKIMAS. Rob­bie WIL­LIAM­SAS (43) ken­čia nuo re­to mie­go su­tri­ki­mo, kai žmo­gus, pats to ne­su­vok­da­mas, ke­lia­si nak­tį val­gy­ti. Dau­giau nei me­tus su šia li­ga ko­vo­jan­tis at­li­kė­jas ban­do kuo griež­čiau kont­ro­liuo­ti mais­to kie­kį die­ną.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.