Sand­ra Dauk­šai­tėPet­ru­lė­nė Gal­vo­ja, ką de­da į bur­ną

„Esu ga­nė­ti­nai kon­ser­va­ty­vi: jei at­ra­dau puo­se­lė­ji­mo prie­mo­nę, ku­ri man tin­ka, tai ne­be­eks­per­i­men­tuo­ju ir bū­nu iš­ti­ki­ma tam pro­duk­tui“, – šyp­so­si ak­to­rė, ang­lų kal­bos dės­ty­to­ja Sand­ra DAUKŠAITĖ-PETRULĖNĖ (35).

Zmones - - Contents - GERDA PRANCŪZEVIČIENĖ

Be ko­kių gro­žio ri­tu­alų ne­kel­tu­mė­te iš na­mų ko­jos?

Neiš­ei­nu iš na­mų be bu­te­liu­ko van­dens – ge­riu la­bai daug. Ir – be sub­ti­laus ma­kia­žo. Sce­no­je, fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je ma­ne ir taip pri­da­žo, bū­nu su gri­mo sluoks­niu, o pa­pras­to­mis die­no­mis no­ri­si, kad jo bū­tų kuo ma­žiau. Bet šiek tiek „SLA Per­fect Glow“kre­mi­nės pud­ros, „La Prai­rie“skaista­lų, blaks­tie­nas il­gi­nan­čio ir tan­ki­nan­čio „Bou­rjois Ul­t­ra Black“tu­šo – be jų ne­įsi­vaiz­duo­ju sa­vo die­nos. Nes bend­rau­da­mi su žmo­nė­mis bū­na­me ga­na ar­ti vie­nas ki­to, no­riu, kad ma­no es­te­ti­nis vaiz­das bū­tų ma­lo­nus. Te­at­re, fil­ma­vi­muo­se pa­ti gri­muo­ja­tės?

Įvai­riai. Pri­klau­so, kas gri­muo­ja, – tu­riu pa­ti­ki­mų pro­fe­sio­na­lų, pa­vyz­džiui, pui­kią vi­za­žis­tę ir bi­čiu­lę Ra­są Ma­ro­zie­nę. Jie pa­žįs­ta ma­no vei­do li­ni­jas, ži­no, kas man tin­ka, – jais vi­siš­kai pa­si­ti­kiu. O jei nau­ji žmo­nės – at­si­duo­du į jų ran­kas, tik duo­du tam tik­rų pa­ta­ri­mų – esu šiek tiek pra­mo­ku­si šių gud­ry­bių, ne­re­tai pa­ti gri­muo­juo­si ren­gi­niams, „Do­mi­no“te­at­re spek­takliams „Vy­ras po pa­du“, „Lan­gas į par­la­men­tą“da­žo­mės pa­čios. O šiaip ne­su reik­li. Gri­mą pa­kan­ka nu­si­praus­ti?

Ne­pa­kan­ka. De­ja ( juo­kia­si)! Bi­čiu­lės ir mo­ki­nės, dir­ban­čios gro­žio sri­ty­je, ma­ne ap­rū­pi­na la­bai ge­ro­mis prie­mo­nė­mis. Tu­riu nuo­sta­bią drė­ki­na­mą­ją „Scha­e­bens“pa­akių kau­kę, be ku­rios ne­įsi­vaiz­duo­ju nei ėji­mo mie­go­ti, nei ry­to, ir lie­tu­viš­ką drė­ki­na­mą­jį „Driu Be­au­ty“vei­do kre­mą miš­riai odai. Nu­si­va­liu­si gri­mą, odą pri­so­ti­nu drėg­mės kre­mais. La­bai mėgs­tu ir pa­pras­tas prie­mo­nes – ry­te val­gy­da­ma agur­ką jo grie­ži­nė­liais iš­si­te­pu vei­dą. Ir dukrai iš­te­pu, nors ir pyks­ta. Dar ko­kių liau­diš­kų prie­mo­nių nau­do­ja­te?

Nak­čiai me­du­mi te­pu lū­pas: iš pra­džių dan­tų še­pe­tu­ku tru­pu­tė­lį jas pa­tri­nu – su­ju­di­nu, su­ak­ty­vi­nu krau­jo­t­a­ką – ir už­te­pu ne­ma­žą sluoks­nį me­daus. La­bai ge­ras efek­tas! Su aš­tuon­me­te duk­ra El­ze jau tu­ri­te gro­žio ri­tu­alų?

El­zė la­bai mėgs­ta la­kuo­ti sau ir man na­gus. Ne la­ku, o na­gų stip­rik­liu „Eve­li­ne 8/1“. At­ra­dau šią pa­pras­tą, bet la­bai efek­ty­vią prie­mo­nę ir ne­eks­per­i­men­tuo­ju. Ma­ni­kiū­rą da­ro­tės pa­ti?

Taip. Ne­mėgs­tu to sė­dė­ji­mo ke­lias va­lan­das ma­ni­kiū­ri­nin­kės kė­dė­je – man tai dar­bas, ku­rį rei­kia pri­si­vers­ti at­lik­ti, tad pa­ti da­rau­si ma­ni­kiū­rą, o El­zė na­gu­čius pa­den­gia stip­rik­liu. Il­ga­lai­kį pe­di­kiū­rą pa­ti­kiu pro­fe­sio­na­lėms. Pas kos­me­to­lo­gę lan­ko­tės?

La­bai ge­ra bi­čiu­lė Dia­na Lo­byn­ce­vie­nė tu­ri gro­žio sa­lo­ną „DL Gro­žio te­ra­pi­jos stu­di­ja“ir ma­ne pa­le­pi­na, pa­ma­lo­ni­na įvai­riau­sio­mis pro­ce­dū­ro­mis – vei­do va­ly­mais, švei­ti­mais, drė­ki­ni­mais, paskais­ti­ni­mais, ma­sa­žiu­kais. Šios pro­ce­dū­ros – pui­ki at­gai­va odai po gri­mo. Plau­kus švie­si­na­te?

Ma­no plau­kai na­tū­ra­liai švie­sūs, bet ne­se­niai ėmė tam­sė­ti, gal prieš me­tus pra­dė­jau juos da­žy­ti sruo­ge­lė­mis. At­si­duo­du plau­kų sti­lis­tei kar­tą per pus­me­tį ar re­čiau. Tu­riu la­bai ge­rą plau­kų ga­liu­kų se­ru­mą „Ca­me­leo Sil­ky Se­rum“– po kiek­vie­no plo­vi­mo jį nau­do­ju. O šam­pū­nus švie­siems plau­kams man pa­rū­pi­na pro­fe­sio­na­lės. Kuo gai­vi­na­te kū­ną?

La­bai mėgs­tu „Vic­to­ria’s Sec­ret“kū­no prie­žiū­ros prie­mo­nes – pa­si­te­pus kre­mais, lo­sjo­nais su tru­pu­čiu bliz­ge­sio, oda tam­pa ak­so­mi­nė. Ir jie la­bai ska­niai kve­pia. Ar jums svar­būs kve­pa­lai?

La­bai! Tik svar­bu, kad jų ne­bū­tų per daug, ne­er­zin­tų ap­lin­ki­nių. Kai ei­nu į sce­ną ar fil­ma­vi­mo aikš­te­lę, kur dir­bu su part­ne­riais, sten­giuo­si pa­rink­ti kuo švel­nes­nius kve­pa­lus, kad vos vos jaus­tų­si. Bet nie­ka­da neiš­ei­nu į sce­ną ne­pa­si­kve­pi­nu­si. Tai tai­syk­lė, ri­tu­alas, su­tei­kian­tis dau­giau pa­si­ti­kė­ji­mo. Ką mėgs­tu? „Co­co Cha­nel“, „CoStu­me Na­tio­nal“, „Thier­ry Mugler Alien“, la­bai stip­rius, va­ka­ri­nius, šlei­fi­nius „Frédéric Mal­le Portrait of a La­dy“ir ne­daug kam pa­tin­kan­tį „Mi­chel Roud­nit­s­ka No­ir Epi­ces“aro­ma­tą. Liau­ną fi­gū­rą pa­lai­ko­te die­to­mis ir spor­tu?

Nei spor­tu, nei die­to­mis – tie­siog gal­vo­ju, ką de­du į bur­ną. La­bai mėgs­tu val­gy­ti, man vi­skas ska­nu – žu­vis, mė­sa, ypač – kre­mai, tor­tai, o ban­de­lė­mis ga­lė­čiau mai­tin­tis nuo ry­to iki va­ka­ro ( juo­kia­si). Lei­džiu sau vis­ką, bet ri­bo­ju. Tu­riu griež­tą tai­syk­lę: ke­tu­rios va­lan­dos iki mie­go nie­ko ne­val­gau ir ei­nu mie­go­ti su al­kio jaus­mu. O spor­tas?

Vie­nu me­tu bu­vau la­bai įni­ku­si lan­ky­tis spor­to klu­be „Mo­te­rų eks­p­re­sas“, skir­ta­me tik mo­te­rims. Su įvai­riais tre­ni­ruok­liais dirb­da­vo­me ra­tu: 45 se­kun­des su vie­nu, 45 se­kun­des – su ki­tu ir taip ra­tu ap­ei­ni vi­sus tre­ni­ruok­lius. La­bai pa­ti­ko – ne­spė­da­vo nu­si­bos­ti, nes ne­mėgs­tu mo­no­to­niš­kai il­gai ko nors kar­to­ti. Bet pas­kui bu­vo fil­ma­vi­mai, la­bai ne­tu­rė­jau lai­ko ir ap­lei­dau. O kas­dien mėgs­tu daug vaikš­čio­ti, jei yra lif­tas, vi­suo­met ren­kuo­si laip­tus, su šei­ma va­ži­nė­ja­mės dvi­ra­čiais.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.