Sal­va­do­ras Da­lí

Ūsai vis dar idea­lios būk­lės!

Zmones - - Contents -

Prie­žas­tis – bū­ti­ny­bė at­lik­ti DNR ty­ri­mą ir... di­džiu­liai pi­ni­gai. Maž­daug 100 mi­li­jo­nų eu­rų, ar­ba ket­vir­ta­da­lis vie­no gar­siau­sių ir pro­duk­ty­viau­sių XX am­žiaus dai­li­nin­kų pa­lik­to tur­to bei pa­vel­do. Į to­kią su­mą ga­lė­tų pre­ten­duo­ti Ži­ro­no­je gy­ve­nan­ti bū­rė­ja ta­ro kor­to­mis Ma­ría Pi­lar Abel Mar­tínez (61), jei at­li­kus ty­ri­mą pa­aiš­kė­tų, kad ji – ne­san­tuo­ki­nė gar­sio­jo me­ni­nin­ko duk­ra. Ne vie­nus me­tus tė­vys­tės te­sto rei­ka­la­vu­siai Ma­ríai ga­liau­siai pa­vy­ko įti­kin­ti Mad­ri­do teis­mą, kad jos mo­ti­na An­to­nia 1955-ai­siais ga­lė­jo už­megz­ti ro­ma­ną su dai­li­nin­ku, ku­ris tuo me­tu bu­vo ve­dęs sa­vo gy­ve­ni­mo mo­te­rį ir mū­zą Ga­lą (1894–1982). Esą tai nu­ti­ko ta­da, kai An­to­nia dir­bo tar­nai­te šei­mo­je, gy­ve­nu­sio­je ne­to­li me­ni­nin­ko na­mų. Aug­da­ma Ma­ría Pi­lar apie tai su­ži­no­jo iš ma­mos, o mo­čiu­tė iš tė­vo pu­sės ją tie­siai švie­siai va­di­no Da­lí duk­ra. „Aš ta­ve la­bai my­liu, nors tu esi ne ma­no sū­naus vai­kas. Ži­nau, kas ta­vo tik­ra­sis tė­vas, – tai Sal­va­do­ras Da­lí“, – esą nuo­la­tos ti­ki­no ji.

Kul­ti­nio dai­li­nin­ko pa­lai­kų eks­hu­ma­vi­mas įvy­ko ne­pai­sant ka­te­go­riš­ko vie­tos val­džios ir Sal­va­do­ro Da­lí fon­do at­sto­vų prieš­ta­ra­vi­mo. Jie tei­gė, kad įro­dy­mų, jog ver­ta drums­ti gar­saus mi­ru­sio­jo ra­my­bę, tik­rai ne­pa­kan­ka. Spren­di­mą taip pat skep­tiš­kai ver­ti­no žy­mio­jo is­pa­no biog­ra­fas ai­ris Ia­nas Gi­bso­nas (78) ir pa­ci­ta­vo pa­tį Da­lí, tei­gu­sį, jog yra im­po­ten­tas: „Pri­va­lai toks bū­ti, jei no­ri tap­ti di­džiu dai­li­nin­ku.“Be to, ži­no­ma, kad dai­li­nin­kas ne­ga­lė­jo pa­kęs­ti ir net bi­jo­jo mo­te­riš­kų ly­ties or­ga­nų (tai vai­kys­tė­je pa­tir­tos psi­cho­lo­gi­nės trau­mos, kai tė­vas ver­tė ber­niu­ką žiū­rė­ti ve­ne­ri­nių li­gų sub­jau­ro­tų ly­ties or­ga­nų nuo­trau­kas, pa­sek­mė), o ar­ti­mas jo bi­čiu­lis me­ni­nin­kas Llui­sas Llon­gu­eras ne kar­tą sa­kė, jog Da­lí la­biau pa­ti­ko žiū­rė­ti, kaip my­li­si ki­ti, nei tai da­ry­ti pa­čiam. Tie­sa, anot mi­nė­to biog­ra­fo Gi­bso­no, dai­li­nin­kui jo eks­hu­ma­ci­jos pro­ce­dū­ra bū­tų vi­sai pa­ti­ku­si: „Juk tai vi­siš­kas siur­rea­liz­mas! Net ne­abe­jo­ju, kad jį tai bū­tų tik­rai su­ža­vė­ję!“

Sal­va­do­ras Da­lí pa­lai­do­tas spe­cia­lio­je krip­to­je Fi­ge­re­so mies­te esan­čia­me sa­vo pa­ties su­p­ro­jek­tuo­ta­me te­at­re-mu­zie­ju­je. No­rint pa­siek­ti bal­za­muo­tą kū­ną, rei­kė­jo nu­kel­ti dau­giau nei to­ną sve­rian­čią ka­po plokš­tę. Per ke­tu­rias va­lan­das tru­ku­sią pro­ce­dū­rą bu­vo pa­im­ti mė­gi­niai nuo odos, dan­tų, na­gų ir dvie­jų il­gų­jų kau­lų.

DNR ty­ri­mo re­zul­ta­tų teks lauk­ti ke­le­tą sa­vai­čių. Jei re­zul­ta­tas bū­tų tei­gia­mas, po­nia Mar­tínez ga­lė­tų tap­ti la­bai tur­tin­ga mo­te­ri­mi – iki šiol vi­są dai­li­nin­ko tur­tą val­dė vals­ty­bė. Jau ne­kal­bant apie sen­sa­cin­gą nau­ją po­tė­pį le­gen­di­nės as­me­ny­bės port­re­te... O kol kas Da­lí ger­bė­jams te­lie­ka ap­si­šar­vuo­ti kant­ry­be ir... pa­si­džiaug­ti jau mi­nė­tu fak­tu, kad me­ni­nin­ko kū­nas iš­si­lai­kęs tie­siog pui­kiai. „Nu­trauk­da­mas šil­ki­nę no­si­nę la­bai jau­di­nau­si. La­bai no­rė­jau jį pa­ma­ty­ti ir bu­vau ab­so­liu­čiai pri­blokš­tas. Tai bu­vo kaip ste­buklas... Jo ūsų pa­dė­tis bu­vo tiks­liai „10 mi­nu­čių po de­šim­tos“, plau­kai pui­kiai iš­si­lai­kę“, – Ka­ta­lo­ni­jos ra­di­jui „RAC1“pa­sa­ko­jo eks­hu­muo­jant pa­lai­kus da­ly­va­vęs Nar­ci­sas Bar­da­le­tas, prieš be­veik tris de­šimt­me­čius bu­vęs at­sa­kin­gas už jų bal­za­ma­vi­mą.

Ma­ría Pi­lar Abel Mar­tínez ti­ki­na, kad jos mo­ti­na bu­vo už­mez­gu­si ro­ma­ną su dai­li­nin­ku Sal­va­do­ru Da­lí. Mad­ri­do teis­mas nu­spren­dė, kad tik DNR ty­ri­mas ga­li iš­spręs­ti šią by­lą

Mi­nia Fi­ge­re­so mies­te prie Da­lí su­p­ro­jek­tuo­to te­at­ro­mu­zie­jaus, kur dai­li­nin­kas pa­lai­do­tas

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.