Tur­tas: apie 1,3 mi­li­jar­do eu­rų

Has­sa­nas JAMEELAS (29)

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Da­bar šis jau­nas vers­li­nin­kas iš Sau­do Ara­bi­jos su­si­ti­ki­nė­ja su dai­ni­nin­ke Ri­han­na (29), ta­čiau per­nai ne vie­na­me vie­ša­me ren­gi­ny­je bu­vo pa­ste­bė­tas ša­lia Nao­mi. Pa­vyz­džiui, kar­tu su ja da­ly­va­vo pra­ėju­sią lie­pą Lon­do­no Haid Par­ke vy­ku­sia­me kon­cer­te – abu lai­kė­si su­si­ki­bę už ran­kų ir ki­ke­no it pa­aug­liai. Ko­dėl jie iš­si­sky­rė, iki šiol nė­ra ži­no­ma, ta­čiau tei­gia­ma, jog Nao­mi Ri­han­nai nie­ka­da ne­at­leis už tai, kad ši drį­so su­si­ti­ki­nė­ti su jos bu­vu­siuo­ju... Gal ti­kė­jo­si jį su­si­grą­žin­ti? Juk šis jau­nas vy­ras – pui­ki par­ti­ja bet ku­riai žvaigž­dei: jo šei­mai pri­klau­so kom­pa­ni­ja „Ab­dul La­tif Ja­me­el“, at­sto­vau­jan­ti au­to­mo­bi­lių vers­lo mil­ži­nei „To­y­o­ta“Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.