Tur­tas: apie 1–1,6 mi­li­jar­do eu­rų

Vla­disla­vas DORONINAS (54)

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Tur­tin­gas, links­mas, dos­nus (lab­da­ros auk­cio­ne už 27 tūks­tan­čius eu­rų nu­pir­ko jai Za­co Po­se­no suk­ne­lę), tu­rin­tis daug drau­gų pra­mo­gų pa­sau­ly­je (tarp jų – ak­to­rių Leo­nar­do DiCa­p­rio) ir daug įspū­din­gų būs­tų – tar­ki­me, pa­čios Za­hos Ha­did pro­jek­tuo­tą ir įreng­tą na­mą Mask­vo­je, pra­ban­gų bu­tą Lon­do­ne, vi­lą Ibi­so­je. Su­si­pa­ži­nę 2008-ai­siais Ka­nų ki­no fes­ti­va­ly­je, jie su Nao­mi drau­ga­vo pen­ke­rius me­tus ir net ke­ti­no kur­ti šei­mą. De­ja, vi­skas bai­gė­si skau­džio­mis sky­ry­bo­mis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.