Tur­tas: apie 155 mi­li­jo­nus eu­rų

Us­he­ris (38)

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Tei­gia­ma, kad mo­de­lio ir rep­e­rio ro­ma­nas 2004-ai­siais tru­ko maž­daug tris mė­ne­sius, per tą lai­ką abu kar­tu da­ly­va­vo ne vie­na­me vie­ša­me ren­gi­ny­je, tarp jų ir „Bill­bo­ard Mu­sic Awards“ce­re­mo­ni­jo­je. De­ja, iš­si­sky­rė ne itin drau­giš­kai, mat Us­he­riui drau­gė tie­siog nu­si­bo­do, o Nao­mi vi­sus ti­ki­no, jog ji ne­ap­si­ken­tė my­li­mo­jo pa­ta­rė­jų rei­ka­la­vi­mų, kaip bū­da­ma su juo pri­va­lo elg­tis ir reng­tis.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.