Tur­tas: apie 2,2 mi­li­jar­do eu­rų

Bad­ras JAFARAS (37)

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Su šiuo Ito­ne, Kemb­ri­dže ir Har­var­de moks­lus kr­im­tu­siu vers­li­nin­ku Nao­mi pra­lei­do de­šimt aist­rin­gų mė­ne­sių. Sk­li­do gan­dų, esą vy­ras bu­vo taip pa­me­tęs dėl my­li­mo­sios gal­vą, kad jos 35-ajam gim­ta­die­niui švęs­ti iš­nuo­mo­jo net 18 gar­sio­jo Du­ba­jaus vieš­bu­čio „Bu­rj Al Arab“aukš­tų ir ne­pa­gai­lė­jo dau­giau nei mi­li­jo­no eu­rų va­ka­rė­liui. De­ja, pra­ėjus vos ke­liems mė­ne­siams po šios šven­tės jie­du pa­su­ko sa­vo ke­liais. Anot gan­dų, sky­ry­bos bren­do ku­rį lai­ką, o pas­ku­ti­niu la­šu ta­po aud­rin­gas įsi­my­lė­jė­lių bar­nis pra­ban­gio­je Ja­fa­ro jach­to­je dėl ne taip pa­tiek­to mais­to. Įtū­žu­si Nao­mi ge­ro­kai su­nio­ko­jo dau­giau nei 2 mi­li­jo­nus eu­rų kai­na­vu­sį lai­vą...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.