Tur­tas: 0,8–1 mi­li­jar­das eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Ma­ne­ke­nė ir Mo­na­ko ku­ni­gaikš­tis su­si­pa­ži­no Ka­nų ki­no fes­ti­va­ly­je 1995-ai­siais, pra­šo­ko vi­są nak­tį ir jau po ke­le­to sa­vai­čių bu­vo pa­ste­bė­ti kar­tu Pa­ry­žiu­je vy­ku­sia­me „The Rol­ling Sto­nes“kon­cer­te. Dėl va­ka­rie­nės su my­li­mą­ja aris­to­kra­tas ne­pa­tin­gė­jo nu­skri­sti į Lon­do­ną ir pa­si­kvie­tė gra­žuo­lę pa­lai­ky­ti kom­pa­ni­jos kas­me­tė­je Rau­do­no­jo Kry­žiaus puo­to­je Mon­te Kar­le. De­ja, va­sa­rai įsi­bė­gė­jus šis tarp­tau­ti­nis ro­ma­nas bai­gė­si (kal­bė­ta, esą Nao­mi pa­me­tė gal­vą dėl ak­to­riaus Leo­nar­do DiCa­p­rio). Be­je, Camp­bell bu­vo pa­kvies­ta į 2011-ųjų lie­pą su­reng­tas ku­ni­gaikš­čio ir jo iš­rink­to­sios – bu­vu­sios plau­ki­kės Char­le­ne Witt­stock – ves­tu­ves, ten pa­si­puo­šu­si įspū­din­ga „Gi­ven­chy“suk­ne­le ko­ne nu­stel­bė jau­ną­ją...

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.