Tur­tas: 170 mi­li­jo­nų eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Su de­šim­čia me­tų vy­res­niu gru­pės „U2“bo­si­stu ji susižadėjo 1993-ių­jų ge­gu­žę, pra­ėjus vos trims mė­ne­siams nuo aud­rin­go ro­ma­no pra­džios. Jie su­si­pa­ži­no „Brit Awards“ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­jos už­ku­li­siuo­se, pa­žin­tį pra­tę­sė vie­na­me va­ka­rė­ly­je Niu­jor­ke, pir­mą kar­tą pa­si­bu­čia­vo lėk­tu­ve. Abu ti­ki­no, jog tai bu­vo mei­lė iš pir­mo žvilgs­nio, o Nao­mi pri­dū­rė, kad su­ti­ku­si Ada­mą iš kar­to pa­no­ro su juo kur­ti šei­mą. De­ja, jau rug­pjū­tį su­ža­dė­tu­vės bu­vo at­šauk­tos, o pag­rin­di­ne prie­žas­ti­mi ta­po ne­va per daug įtemp­tos abie­jų die­no­tvar­kės. Ada­mas – vie­nas iš tų Nao­mi bu­vu­sių­jų, su ku­riais ji su­ge­bė­jo iš­sau­go­ti šil­tus san­ty­kius. Dar prieš ke­le­tą me­tų kal­bė­da­ma apie sa­vo jau­nys­tės mei­lę gra­žuo­lė su­si­grau­di­no: „Ge­ri pri­si­mi­ni­mai. Ne­su iš tų, ku­rios vie­šai ap­ta­ri­nė­tų as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, ta­čiau apie šį žmo­gų ga­liu pa­sa­ky­ti tik ge­rų da­ly­kų. Ir iki šiol juo la­bai di­džiuo­juo­si.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.