Tur­tas: apie 700 mi­li­jo­nų eu­rų

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Šis dai­ni­nin­kas, dai­nų kū­rė­jas, di­zai­ne­ris ir vers­li­nin­kas nuo pat spal­vin­gos ka­rje­ros pra­džios spė­jo įgy­ti ir mer­gi­šiaus rep­u­ta­ci­ją. Nao­mi ir Se­anas trumpai su­si­ti­ki­nė­jo 2002-ai­siais – tuo me­tu, kai jis dar bu­vo ži­no­mas kaip Did­dy, o ji mė­gi­no at­si­gau­ti po sky­ry­bų su „For­mu­lės 1“mag­na­tu Fla­vio Bria­to­re. Comb­so ir Camp­bell ro­ma­nas net pa­mi­nė­tas ame­ri­kie­čių pop­gru­pės „DNCE“hi­te „Ca­ke By The Oce­an“.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.