Sha­ki­ra Sun­kiau­sias jos dar­bas

Vie­nuo­lik­tą­jį stu­di­jo­je įra­šy­tą al­bu­mą „El Do­ra­do“iš­lei­du­si ir į pa­sau­li­nį kon­cer­tų tu­rą ru­de­nį ke­ti­nan­ti vyk­ti ko­lum­bie­tė at­li­kė­ja SHA­KI­RA (40) šiuo me­tu mie­liau kalba ne apie mu­zi­ką, o apie mo­ti­nys­tę.

Zmones - - News -

Anks­čiau jau­čiau­si vi­sa­tos cen­t­ru, o da­bar – tik sa­vo vai­kų pa­ly­do­ve, – žur­na­lui „Ho­la!“pri­si­pa­ži­no sū­nus Mi­la­ną (4) ir Sas­hą (2) su fu­tbo­lo klu­bo „Bar­ce­lo­na“gy­nė­ju Ge­rard’u Piqué (30) au­gi­nan­ti žvaigž­dė. – Mo­ti­nys­tė – sun­kiau­sias dar­bas. Nie­ka­da ne­ma­niau, kad au­gi­nant vai­kus rei­kia tiek ener­gi­jos. Aš nuo­la­tos gal­vo­ju apie šei­mą ir at­ža­las – tai mil­ži­niš­kas psi­cho­lo­gi­nis, emo­ci­nis ir fi­zi­nis krū­vis. To­dėl da­bar man al­bu­mo įra­šy­mas ta­po tar­si He­rak­lio žyg­dar­biu ar net ko­pi­mu į Eve­res­tą.“

Vie­nu me­tu dai­ni­nin­kė net­gi bu­vo nu­ta­ru­si dėl šeimos baig­ti ka­rje­rą, ta­čiau džiau­gia­si to ne­pa­da­riu­si: „Ma­nau, jog vi­sos dir­ban­čios ma­mos su­si­du­ria su ta pa­čia prob­le­ma – kad vis­ką su­spė­tum, rei­kia, kad pa­ra tu­rė­tų ne 24, o 32 va­lan­das. To­dėl daug ką da­rai au­ko­da­mas mie­gą. Anks­čiau man iš­si­mie­go­ti rei­kė­jo ma­žiau­siai aš­tuo­nių va­lan­dų, da­bar jau­čiuo­si la­bai lai­min­ga, kai pa­vyks­ta pa­il­sė­ti še­šias. Esu iš tų žmo­nių, ku­riems mie­gas la­bai svar­bus, pa­mie­go­ju­si dar bent dviem va­lan­do­mis il­giau, ga­lė­čiau daug dau­giau nu­veik­ti.“Kai lap­kri­tį pra­si­dės pa­sau­li­nis kon­cer­tų tu­ras „El Do­ra­do World Tour“, lai­ko po­il­siui liks dar ma­žiau. Žur­na­lis­tų pa­klaus­ta, ar į gast­ro­les pa­si­ims ma­žy­lius, Sha­ki­ra pri­si­pa­ži­no – kad ir kaip no­rė­tų, to pa­da­ry­ti ne­pa­vyks: „Ne­ma­nau, kad bū­tų ge­rai, jei juos il­ges­niam lai­kui pa­im­čiau iš dar­že­lio. Jau ne­kal­bant apie tai, kad jie la­bai pa­si­ilgs tė­čio, ku­ris ma­nęs ly­dė­ti tik­rai ne­ga­lės. To­dėl nu­spren­dė­me, kad kar­tais jie vi­si trys at­skris pas ma­ne, o li­ku­sį lai­ką bus na­muo­se.“Kas la­biau – fu­tbo­las ar mu­zi­ka – pa­tin­ka Mi­la­nui ir Sas­hai? Anot ma­mos, spręs­ti apie tai dar anks­to­ka, kol kas abu do­mi­si ir tuo, ir anuo: „Ne­ga­li ži­no­ti, kas iš jų iš­augs. Gal nu­spręs tap­ti odon­to­lo­gais? Tik­rai ne­su­pyk­čiau... Svar­biau­sia, kad jaus­tų ma­lo­nu­mą, ku­rį mes su Ge­rard’u jau­čia­me da­ry­da­mi sa­vo dar­bus.“

Sha­ki­ra ir Ge­rard’as Piqué sten­gia­si kuo dau­giau lai­ko pra­leis­ti su sū­nu­mis Mi­la­nu ir Sas­ha

Iš ar­chy­vo – sma­giais šei­my­ni­niais vaiz­de­liais abi žvaigž­dės mėgs­ta da­ly­tis ir so­cia­li­niuo­se tink­luo­se

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.