Dia­ne Ke­aton Ro­man­tiš­ka ne­u­ro­ti­kė

Ko­me­di­jo­je „Lūš­na tur­tuo­lių ra­jo­ne“ak­to­rė Dia­ne KE­ATON (71) vai­di­na naš­lę, ne­ti­kė­tai įsi­my­lin­čią keis­tuo­lį kai­my­ną, ta­čiau kal­bė­da­ma apie as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą ti­ki­na, jog yra vie­ni­šė, ku­riai net pa­si­ma­ty­mai ke­lia siau­bą.

Zmones - - News -

Su­lau­ku­si Ho­li­vu­dui ga­na so­li­daus am­žiaus ji vis dar at­ro­do pui­kiai – liek­na, sti­lin­ga, be­si­šyp­san­ti. Net sun­ku pa­ti­kė­ti, kad nuo ta­da, kai ki­no ek­ra­nus išvy­do ją iš­gar­si­nu­si Wo­ody Al­le­no ro­man­tiš­ka dra­ma „Anė Hol“– už vaid­me­nį šia­me fil­me ak­to­rė pel­nė kol kas vie­nin­te­lį sa­vo „Os­ka­rą“, – pra­ėjo net ke­tu­rios de­šim­tys me­tų. Ma­ža to, Dia­ne Ke­aton tik­rai ne­si­skun­džia dar­bo trū­ku­mu (at­ei­nan­čiais me­tais su­pla­nuo­ta bent ke­le­tas fil­mų) ir vis dar gau­na pag­rin­di­nių vaid­me­nų. Gal­būt dėl to, kad su am­žiu­mi ne­pra­ra­do ir hu­mo­ro jaus­mo, už ku­rį ją taip die­vi­no bu­vęs my­li­ma­sis re­ži­sie­rius Wo­ody Al­le­nas (81), smal­su­mo ir no­ro ste­bin­ti?

Tik­rų įvy­kių įkvėp­to­je juos­to­je „Lūš­na tur­tuo­lių ra­jo­ne“jos he­ro­jė – tur­tin­ga naš­lė Emi­lė, ge­din­ti vy­ro ir pra­ban­giuo­se na­muo­se ne­be­ran­dan­ti sau vie­tos. De­ja, nors ir nuo­la­tos drą­si­na­ma sū­naus, ji ne­drįs­ta net pa­gal­vo­ti apie nau­ją part­ne­rį. Kol vie­ną die­ną iš nuo­bo­du­lio su žiū­ro­nais šni­pi­nė­da­ma kai­my­nus su­si­do­mi ša­lia gy­ve­nan­čiu ap­še­pu­siu keis­tuo­liu (ak­to­rius Bren­da­nas Gle­e­so­nas)...

Aki­vaiz­du, kad su sa­vo dar­bu ji su­si­do­ro­jo pui­kiai, – kri­ti­kai ne­gai­li ak­to­rei pa­gy­rų. Tik ar ne­bau­gu to­kia­me am­žiu­je

fil­muo­tis „lo­vos sce­no­se“? „Tik­rai ne, – ti­ki­no ak­to­rė vo­kie­čių žur­na­le „Ga­la“. – Juo­lab kad fil­mui jos la­bai rei­ka­lin­gos. Juk sep­ty­nias­de­šimt­me­čiai dar my­li­si ir rea­lia­me gy­ve­ni­me, jų sek­su­alu­mas nie­kur ne­iš­ga­ra­vęs. To­dėl man to­kios sce­nos – tar­si do­va­na.“Ak­to­rė sa­ko, kad jos dar­bą ge­ro­kai pa­leng­vi­na ir tai, jog fil­muo­da­ma­si ro­man­tiš­ko­se juos­to­se... iš tik­rų­jų šiek tiek įsi­my­li sa­vo part­ne­rius. Bent jau kol dir­ba. Su ku­riuo iš ko­le­gų vėl no­rė­tų su­vai­din­ti įsi­my­lė­jė­lius? „Mor­ga­nas Fre­e­ma­nas bū­tų tik­rai ne­blo­gai. Ar­ba Jac­kas Ni­chol­so­nas...“

Mie­lai pa­sa­ko­jan­ti apie tai, kas vyks­ta fil­ma­vi­mo aikš­te­lė­je, Dia­ne Ke­aton tam­pa ge­ro­kai san­tū­res­nė, kai kalba pa­kryps­ta apie jos pa­čios as­me­ni­nius rei­ka­lus. Ak­to­rė nė kar­to ne­bu­vo iš­te­kė­ju­si, bet vy­rų, tarp jų – ir la­bai gar­sių, gy­ve­ni­me tik­rai ne­trū­ko. Dia­ne bu­vo itin ar­ti­ma ne tik su Wo­ody Al­le­nu, ku­ris ją va­di­no sa­vo mū­za ir įam­ži­no net aš­tuo­niuo­se fil­muo­se, bet ir su to­kiais žy­miais ko­le­go­mis kaip War­re­nas Be­at­ty (80) ir Alas Pa­ci­no (77). „Klau­sia­te, kas ma­ne la­biau­siai my­lė­jo už fil­ma­vi­mo aikš­te­lės ri­bų? Ogi ma­ma. Nie­kas ki­tas ma­nęs taip ne­sau­go­jo, ne­ko­vo­jo už ma­no vil­tis ir sva­jo­nes, – it kir­viu nu­ker­ta ve­te­ra­nė. – Vy­rai? Bu­vau įsi­my­lė­ju­si – ir ne kar­tą. Ta­čiau pa­sa­ky­siu atvirai: nie­ka­da ne­sva­jo­jau iš­te­kė­ti, ne­ke­ti­nau au­ko­ti sa­vo gy­ve­ni­mo dėl part­ne­rio, jam tar­nau­ti ir pil­dy­ti jo no­rų.“

Ar ji ne­be­si­ti­ki dar kar­tą įsi­my­lė­ti? „Ne­be­gal­vo­ti apie mei­lę? Tai tur­būt ne­įma­no­ma... Jei jau taip nu­tiks, tai nu­tiks – prie­šin­tis sa­vo jaus­mams ne­ke­ti­nu. Ta­čiau sė­dė­ti ir lauk­ti, kol at­jos prin­cas ant bal­to žir­go ir iš­spręs vi­sas ma­no prob­le­mas? Tam esu per­ne­lyg se­na. Ir ko­dėl tu­rė­čiau? Juk ma­no gy­ve­ni­me yra pa­kan­ka­mai žmo­nių, ku­rie man rū­pi ir ku­riems aš esu rei­ka­lin­ga.“

Taip kal­bė­da­ma Dia­ne ne­abe­jo­ti­nai vi­sų pir­ma tu­ri ome­ny įsi­vai­kin­tus duk­rą Dexter (22) ir sū­nų Du­ke’ą (16), su ku­riais yra la­bai ar­ti­ma.

Kaps­ty­tis po sa­vo jaus­mus Dia­ne Ke­aton pa­pras­čiau­siai ne­tu­ri lai­ko. Ji tik­rai nė kiek ne­pa­na­ši į nuo­bo­džiau­jan­čią se­no­lę ir ak­to­rys­tė nė­ra vie­nin­te­lė jos veik­la. Lais­va­lai­kio po­mė­gis kur­ti na­mų in­te­rje­ro di­zai­ną ta­po pel­nin­gu vers­lu – ak­to­rė ne­sle­pia, jog pirk­da­ma, įreng­da­ma ir par­duo­da­ma na­mus jau se­niai už­dir­ba dau­giau, nei fil­muo­da­ma­si. Ma­ža to, lei­džia sa­vo da­ry­tų nuo­trau­kų al­bu­mus, dir­ba kaip pro­diu­se­rė. O po dar­bų su bi­čiu­liais mėgs­ta iš­ger­ti tau­rę rau­do­no­jo vy­no su le­du­kais – ypač sa­vo var­di­nio „The Ke­aton“.

„Tik­rai ne­no­riu iš­ei­ti į pen­si­ją, – pa­reiš­kė ak­to­rė, šiais me­tais ga­vu­si Ame­ri­kos ki­no ins­ti­tu­to ap­do­va­no­ji­mą už vi­so gy­ve­ni­mo nuo­pel­nus. – Ne­su kur nors įdar­bin­ta, o ir pats žo­dis „pen­si­ja“man ne­pa­tin­ka. Pa­žiū­rė­ki­te į Wo­ody Al­le­ną – jam jau 81-i, o jis kas­met su­ku­ria po nau­ją ge­rą fil­mą. Ar jau­čiuo­si lai­min­ga? Bū­na vi­so­kių die­nų, juk esu ne­u­ro­ti­kė. Be to, kai pa­sau­ly­je vyks­ta tiek bai­sių da­ly­kų, vi­siš­kai lai­min­gi ga­li bū­ti tik idio­tai.“

„Vy­rai? Bu­vau įsi­my­lė­ju­si – ir ne kar­tą...“Tarp gar­sių Dia­ne my­li­mų­jų – ko­le­gos War­re­nas Be­at­ty... ...Alas Pa­ci­no... ...re­ži­sie­rius ir ak­to­rius Wo­ody Al­le­nas

Fil­me „Lūš­na tur­tuo­lių ra­jo­ne“– su ak­to­riu­mi Bren­da­nu Gle­e­so­nu

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.