ŽVAIGŽDYNAS

Zmones - - News - Vi­gan­to Ovad­ne­vo ir Gre­tos Ska­rai­tie­nės nuo­trau­kos

Pa­ža­das pri­si­min­ti is­to­ri­ją

Val­do­vų rū­muo­se iš­kil­min­gai ati­da­ry­tas Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­čiui skir­tas nau­ja­sis LRT sezonas. Vie­na iš pag­rin­di­nių šio se­zo­no už­duo­čių – pri­si­min­ti ša­liai svar­biau­sius is­to­ri­nius mo­men­tus. Tai na­cio­na­li­nis trans­liuo­to­jas ža­da per iš­skir­ti­nius pro­jek­tus. Šven­ti­nį va­ka­rą rau­do­nu ki­li­mu žen­gė šim­tai puoš­nių sve­čių – ir te­le­vi­zi­jos lai­do­se da­ly­vau­jan­tys po­li­ti­kai, ir pra­mo­gų pa­sau­lio žmonės, ir LRT ete­rio veidai.

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.