HOROSKOPAS

RUG­SĖ­JO 7–13 d.

Zmones - - News -

Avi­nas (II 21–IV 19)

DIRBK IR DŽIAUKIS. Ne­di­de­lių, ne­la­bai įdo­mių, ta­čiau to­kių, ku­rių bū­ti­na im­tis, dar­bų vis dau­gės. Ką pa­da­ry­si, teks klam­po­ti per vi­są tą raiz­ga­ly­nę, bet bus ga­li­ma pa­si­džiaug­ti pro­duk­ty­vu­mu. Ki­ta ver­tus, dar­bai dar­bais, bet pro­gų pa­si­džiaug­ti gy­ve­ni­mo ma­lo­nu­mais ir­gi bus. Sa­vait­ga­lis ga­li at­neš­ti kiek ne­ti­kė­tos ap­čiuo­pia­mos nau­dos.

Jau tis (IV 20–V 20)

PROGOS. Sma­gių, links­mų ir ma­lo­nių da­ly­kų da­bar bus vis dau­giau, ga­li bū­ti, kad net ne vi­sas pro­gas su­ge­bė­si­te iš­nau­do­ti. Gre­ta esan­tys žmonės ga­li at­kreip­ti dė­me­sį į at­si­sklei­du­sį jū­sų kū­ry­biš­ku­mą. Ta­čiau ne­liks pa­mirš­ti ir šeimos rei­ka­lai, bus leng­va ir sma­gu na­muo­se su­kur­ti ką mie­lo ir gra­žaus. Po sa­vait­ga­lio ga­li­ma pi­ni­gi­nė sėk­mė.

Dvy­niai (V 21–VI 21)

NE TIK NA MIE. At­ro­do, bus svar­būs na­mų, šeimos rei­ka­lai. Pa­lan­kus me­tas im­tis rim­tų dar­bų, per­tvar­kos, re­mon­to ir pa­na­šių da­ly­kų, ne­pa­mirš­tant į tai įtrauk­ti ir na­miš­kių (jie ne­bū­ti­nai bus pa­ten­kin­ti). Vė­l­gi, kad ir kiek veik­los bus čia, pa­bū­ti su drau­gais, su­ži­no­ti ką įdo­maus taip pat ne­pa­mir­ši­te. Ga­li­mos trum­pos sma­gios iš­vy­kos, iš­ky­los.

Vė žys (VI 22–VII 22)

ATVIRAI. Pi­ni­gi­niai rei­ka­lai vis dar bus svar­būs, šio­je sri­ty­je ly­dės sėk­mė, bet dė­me­sys daž­nai kryps vi­sai ki­tur. Bū­si­te at­vi­ri, no­riai bend­rau­si­te, be to, pa­tiks ju­dė­ti grei­tai. Ap­dai­ru­mo pri­reiks ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je, nes iki tol ly­dė­ju­si sėk­mė ga­li at­si­trenk­ti į ne­ti­kė­tą kliū­tį. Dar­be svar­bus lai­kas – iki sa­vait­ga­lio.

Liū­tas (VII 23–VIII 22)

VIDINĖ BŪ­SE­NA. Bū­si­te at­si­pa­lai­da­vę, me­niš­ki ir jaus­min­gi, to­dėl dar­bas rū­pės ma­žiau­siai. Ki­ta ver­tus, su­kur­ti ką gra­žaus bus vi­sai pa­pras­ta. Ne­bus keis­ta, jei ir jaus­mai ras pro­gą dar­syk at­si­gau­ti. Ša­lia ma­lo­naus ne­aiš­ku ko da­ry­mo bus leng­va im­tis ini­cia­ty­vos sie­kiant fi­nan­si­nės nau­dos. Sėk­mė trum­pam ga­li nu­si­suk­ti ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je.

Mer­ge­lė (VIII 23–IX 22)

ŠAU­NIAI. Bū­si­te ener­gin­gi, ryž­tin­gi, veik­lūs, dėl to ge­riau­siai sek­sis tie dar­bai, ku­rių im­si­tės ar ku­riuos pri­žiū­rė­si­te pa­tys. Da­bar per trum­pą lai­ką nu­veik­ti ga­li­ma iš­ties svar­bių da­ly­kų, ta­čiau ki­tos sa­vai­tės vi­du­ry­je la­bai pra­vers ap­dai­ru­mas – tuo me­tu ga­li­mos ne­ma­lo­nios kliū­tys, ne­su­si­pra­t­imai. Kai ku­rie jų ga­li bū­ti su­si­ję su na­mais, šeimos rei­ka­lais.

Svars tyk­lės (IX 23–X 23)

TRUPINIAI . Vis­kas rims­ta – dar­bai įpras­ti, na­mie vis­kas sa­vo vie­to­se, ki­to­se sri­ty­se veik­los ne­daug. Be­lie­ka il­sė­tis, lauk­ti ir dai­ry­tis. Ir dar pa­si­džiaug­ti smulk­me­no­mis: ar­ti­mais drau­gais (nes me­tas bend­rai, ypač pra­mo­gi­nei, veik­lai la­bai pa­lan­kus), vie­nu ki­tu rim­tes­niu da­ly­ki­niu po­kal­biu (iki sa­vait­ga­lio) ar min­ti­mis apie bū­si­mas ke­lio­nes (po jo).

Skor­pio­nas (X 24–XI 22)

ŠA­LIA DAR­BO. Dar­be veik­los bus ne­daug, be to, ją ga­li ly­dė­ti ko­kios nors ma­lo­nios ap­lin­ky­bės. Iš tie­sų smar­kiai pa­dir­bė­ti rei­kės, jei jū­sų veik­la su­si­ju­si su gro­žio, pa­to­gu­mo da­ly­kais, pra­mo­go­mis. Taip pat da­bar bus svar­būs drau­gai – bend­ra veik­la vyks ener­gin­gai, bus įdo­mi ir at­neš nau­dos. O sa­vait­ga­lis – svar­bių su­si­ti­ki­mų ir po­kal­bių me­tas.

Šau­lys (XI 23–XII 21)

SU PAGREIČIU. Ru­dens dar­bai įsi­bė­gė­ja: veik­los pro­fe­si­jos sri­ty­je ga­li dau­gė­ti, pa­čios už­duo­tys bus sun­kes­nės, at­lik­ti jas rei­kės spar­čiau. Lai­mė, jė­gų ir no­ro bū­ti ge­riau­siems ir­gi ne­stigs, dėl to ga­lu­ti­nis re­zul­ta­tas at­ro­dys vi­sai ne­blo­gai. Ne­blo­gai sek­sis ir tiems, ku­rie ky­la į ke­lio­nę, – ma­lo­nių įspū­džių ne­stigs. Sa­vait­ga­lis pa­lan­kus rū­pin­tis svei­ka­ta.

Oži­a­ra­gis (XII 22–I 19)

BE­VEIK NIE­KO RIM­TA. Įpras­tų dar­bų me­tas dar ne­at­ėjo, pro­fe­si­jos sri­ty­je vy­raus kas­die­ny­bė. Maž­daug tas pats pa­sa­ky­ti­na ir apie na­mų, šeimos rei­ka­lus. Daug veik­los tu­rės tie, ku­rie su­si­ję su ke­lio­nė­mis, pa­lai­ko da­ly­ki­nius ry­šius su ki­to­mis ša­li­mis, – čia veik­ti rei­kės grei­tai ir tiks­liai. Ge­ro­ji ži­nia – tai sek­sis. Lau­kia sma­gus, kū­ry­bin­gas sa­vait­ga­lis.

Van­de­nis (I 20–II 18)

GYLIS. Ga­li bū­ti, kad da­bar nie­ko ypa­tin­ga ne­vyks, – die­nos bėgs ra­miai. Ta­čiau ra­my­bė – tik iš pir­mo žvilgs­nio: vis pa­si­tai­kys pro­gų pa­gal­vo­ti apie gy­ve­ni­mo es­mę ir pras­mę, pa­si­do­mė­ti gi­les­niais, ne vien kas­die­niais da­ly­kais. Taip pat da­bar – ge­ras me­tas nuo­šir­džiai pa­si­kal­bė­ti su svar­biais as­me­ni­mis, sau­sus da­ly­ki­nius ry­šius pa­vers­ti be­veik as­me­ni­niais.

Žu vys (II 19–III 20)

SROVĖJE. Ga­li nu­tik­ti taip, kad svar­bi bus ne jū­sų, o ki­to, grei­čiau­siai ga­na ar­ti­mo ir svar­baus, žmo­gaus nuo­mo­nė, veik­la ir spren­di­mai. Teks rink­tis – pri­si­tai­ky­ti prie jų (ir lauk­ti, kol ap­lin­ky­bės pa­si­keis) ar ko­vo­ti. Kaž­kas pa­na­šaus ga­li vyk­ti ir da­ly­ki­nė­je sri­ty­je. Taip pat da­bar la­bai pa­lan­kus me­tas rū­pin­tis svei­ka­ta, svei­ka­tin­gu­mu.

Cho­reo­gra­fei Kris­ti­nai NAVICKAITEITINAI rug­sė­jo 7-ąją su­kan­ka ke­tu­rias­de­šimt

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.