Ži­nios

Zmones - - Veidai Ir Vardai -

GANDRAI I. Do­na­tas MO­TIE­JŪ­NAS (26) pas­ku­ti­nę aki­mir­ką pri­si­jun­gė prie Eu­ro­pos čem­pio­na­te rung­ty­niau­jan­čios Lie­tu­vos vy­rų krep­ši­nio rink­ti­nės – bu­vo iš­vy­kęs į Jung­ti­nes Vals­ti­jas ap­lan­ky­ti my­li­mo­sios Pau­li­nos Po­pek ir ką tik gi­mu­sio sū­naus. Žmonės.lt ra­šo, kad ber­niu­ką tė­vai pa­va­di­no Ado­mu.

GANDRAI II. Dai­nė (35) ir Do­na­tas (35) BAU­MI­LOS – jau dvie­jų mer­gy­čių tė­vai, pra­ne­ša Žmonės.lt. Ma­žo­ji Mė­ta gi­mė rug­sė­jo 1-ąją, kai jos se­suo Smil­tė, ly­di­ma tė­čio ir dė­dės Vai­do Bau­mi­los, iš­ėjo į pir­mą kla­sę.

GANDRAI III. To­mui PAVILIONIUI (34), ope­ros so­lis­tui bei gru­pės „el Fu­ego“na­riui, ir jo žmo­nai dai­ni­nin­kei Gab­rie­lei LILEIKAITEIPAVILIONEI (23) gi­mė sū­nus, in­for­muo­ja 15min.lt. Po­ra su­si­tuo­kė pra­ėju­sių me­tų lie­pą.

STALČIUKAS. Dei­vi­das NOR­VI­LAS-DEI­VIS (37) lai­do­je „Nuo... iki...“sa­kė nie­ka­da ne­gal­vo­jęs, kad tu­rės di­de­lę šei­mą, ku­rio­je augs trys vai­kai, nes pats yra vi­en­tur­tis. „Kai ne­bu­vau ve­dęs, sa­vo ho­no­ra­rus dė­da­vau į stal­čiu­ką ir ne­ži­no­jau, kur tuos pi­ni­gus iš­leis­ti. Da­bar net to­kio stal­čiu­ko ne­tu­riu, sun­kiai įsi­vaiz­duo­ju, kaip gy­ve­na tė­vai, au­gi­nan­tys dar dau­giau vai­kų nei mes“, – pa­sa­ko­jo at­li­kė­jas.

SAVARANKIŠKAI. Dai­na BO­SAS (46), rug­sė­jo 1-ąją ma­žą­ją duk­rą Ur­tę Mag­da­le­ną (7) pa­ly­dė­ju­si į pir­mą kla­sę, Žmonės.lt sa­kė: „Griež­tai lai­kau­si nuo­sta­tos, kad mo­ki­niai mo­ko­si pa­tys, mo­kyk­la yra tam, kad mo­ky­tų, mo­ky­to­jai – kad iš­mo­ky­tų, o mes, tė­vai, tu­ri­me sa­vuo­sius dar­bus.“

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.