Vai­kiš­ki rei­ka­lai

Šve­di­jos prin­ce­sė Ma­de­l­ei­ne (35) su vy­ru fi­nan­si­nin­ku Ch­ri­s­top­he­riu O’NEILLU (43) vėl at­si­dū­rė šve­dų ži­nias­klai­dos dė­me­sio cent­re. Ir ne tik dėl to, kad lau­kia­si tre­čios at­ža­los.

Zmones - - Apie Juos Kalba -

Dar ne­se­niai vie­nin­te­lis karš­tas klau­si­mas kal­bant apie Šve­di­jos ka­ra­liš­kuo­sius rū­mus bu­vo tau­tos nu­my­lė­ti­nės prin­ce­sės So­fios (32) nėš­tu­mas. Ant­ra­sis jos ir prin­co Car­lo Phi­li­po (38) sū­nus – prin­cas Gab­rie­lis – gi­mė kiek anks­čiau, nei pla­nuo­ta, rug­pjū­čio 31-ąją. 2015-ai­siais su­si­tuo­ku­si po­ra dar tu­ri sū­nų Alexan­de­rį (16 mėn.). Ko­ne So­fios gim­dy­mo iš­va­ka­rė­se pa­aiš­kė­jo, kad ma­žy­lio – jau tre­čio – lau­kia­si ir prin­ce­sė Ma­de­l­ei­ne. Džiu­gia ži­nia pa­si­da­li­ju­si feis­buke ji ne­slė­pė, jog šeimos pa­gau­sė­ji­mo su vy­ru lau­kia ko­vą. Tai reiš­kia, kad apie nėš­tu­mą po­ra pra­ne­šė kiek anks­čiau nei įpras­ta, dar ne­pra­ėjus pir­mie­siems trims mė­ne­siams. Rug­pjū­tį Šve­di­jos ži­nias­klai­dos dė­me­sio jau­nes­nio­ji Šve­di­jos ka­ra­liaus Car­lo XVI Gus­ta­fo (71) ir ka­ra­lie­nės Sil­vios (73) duk­ra su­lau­kė ir dėl ki­tos prie­žas­ties – jų su vy­ru duk­ra prin­ce­sė Leo­no­re pra­dė­jo lan­ky­ti Stok­hol­mo Os­ter­mal­mės ra­jo­ne esan­tį pri­va­tų vai­kų dar­že­lį. Anot ša­lies ži­nias­klai­dos, ši prieš­mo­kyk­li­nė ug­dy­mo įstai­ga bu­vo pa­si­rink­ta ne­at­si­tik­ti­nai – jo­je di­džiau­sias dė­me­sys ski­ria­mas už­sie­nio kal­boms. Pir­mą die­ną duk­rą į dar­že­lį at­ly­dė­jo pa­ti ma­ma ir aki­vaiz­džiai nu­džiu­gu­si, jog vis­kas klos­tė­si pui­kiai, po pie­tų su prin­ce­se Leo­no­re nu­sku­bė­jo tie­siai į kny­gy­ną, ten abi įsi­gi­jo ne­ma­žai vai­kiš­kų kny­ge­lių. Tarp jų – ir tau­tie­tės ra­šy­to­jos Ast­rid Lind­g­ren kla­si­ka ta­pu­sią is­to­ri­ją „Pe­pė Il­ga­ko­ji­nė“. Ta­čiau džiu­gią ži­nią dėl prin­ce­sės moks­lų nu­stel­bė įta­ri­mai. Žur­na­lis­tams pa­si­do­mė­jus, ar toks spren­di­mas dėl Leo­no­re reiš­kia, jog Ang­li­jo­je gy­ve­nan­tys jos tė­vai ir pa­tys ke­ti­na grįž­ti į Stok­hol­mą, rū­mų at­sto­vė Mar­ga­re­ta Thor­g­ren pa­ti­ki­no, kad to da­ry­ti jie kol kas ne­pla­nuo­ja. Ta­čiau esą čia šei­ma lan­ko­si ga­na daž­nai, to­dėl Niu­jor­ke gi­mu­si ma­žo­ji prin­ce­sė įgis iš­si­la­vi­ni­mą bū­tent ma­mos gim­ti­nė­je. Re­gis, tai reiš­kia, kad Ma­de­l­ei­ne ne­ke­ti­na du­k­ros leis­ti į dar­že­lį kas­dien – tik ta­da, kai pa­ti lan­ky­sis Šve­di­jo­je. Ar­ba ta­da, kai mer­gai­tė il­ges­nį lai­ką vie­šės pas se­ne­lius. Juo­lab kad pi­ly­je prin­ce­sė Leo­no­re tu­ri tik­rai ne­pras­tą kom­pa­ni­ją – prin­ce­sės Vic­to­rios (40) vai­kus prin­ce­sę Es­tel­le (5) ir prin­cą Os­ca­rą (17 mėn.) bei mi­nė­tą prin­co Car­lo Phi­li­po ir prin­ce­sės So­fios at­ža­lą prin­cą Alexan­de­rį. Kam tiek var­go? Ar tik­rai tik dėl to, kad Niu­jor­ke gi­mu­si mer­gai­tė Šve­di­jo­je jaus­tų­si sa­va, kaip tei­gė ma­ma? Var­gu. Mat nie­kam ne pa­slap­tis, jog ki­tu at­ve­ju už­sie­ny­je gy­ve­nan­čios prin­ce­sės vai­kai pra­ras­tų ir ti­tu­lus, ir vie­tą ei­lė­je į sos­tą. Apie tai dar me­tų pra­džio­je vo­kie­čių žur­na­lui „Ga­la“pa­sa­ko­jo šve­dų is­to­ri­kas, bu­vęs ša­lies ka­ra­liš­kų­jų rū­mų pa­rei­gū­nas Svan­te Lin­dqvis­tas. „Jie tu­ri bū­ti tik­ri šve­dai – ne tik lais­vai kal­bė­ti gim­tą­ja

kalba, bet ir Šve­di­jo­je baig­ti mo­kyk­lą“, – trumpai drū­tai nu­kir­to ka­ra­liš­kų­jų rei­ka­lų eks­per­tas.

Ži­no­ma, gal­būt prin­ce­sė Ma­de­l­ei­ne ir pa­ti mie­lai dau­giau lai­ko pra­leis­tų gim­ti­nė­je – juk ta­pu­si ma­ma dar la­biau su­ar­tė­jo su sa­vo bro­liu ir se­se­ri­mi, o se­ne­liai la­bai pa­si­ilg­sta vai­kai­čių. Ta­čiau jos vy­ras esą kol kas pa­na­šių min­čių kra­to­si. To­kiam kos­mo­po­li­tui kaip jis Niu­jor­ką ar Lon­do­ną, kur šiuo me­tu gy­ve­na šei­ma, iš­keis­ti į Stok­hol­mą reikš­tų di­de­lį žings­nį at­gal vien jau ka­rje­ros pras­me. Ne­bent, anot ži­nias­klai­dos, už­ki­b­tų ant žmo­nos jam gud­riai už­mes­to kab­liu­ko. Mat Šve­di­jo­je šiuo me­tu be­si­lan­kan­ti po­ra jau ne kar­tą pa­ste­bė­ta lei­džian­ti lai­ką su vie­ti­ne mi­li­jar­die­re Cris­ti­na Sten­beck (39). Ame­ri­ko­je gi­mu­siai šve­dų vers­li­nin­ko ir jo ame­ri­kie­tės žmo­nos at­ža­lai pri­klau­so vie­na di­džiau­sių Šve­di­jos in­ves­ti­ci­jų kom­pa­ni­jų „In­vest­ment AB Kin­ne­vik“. Ma­ža to, ji yra iš­te­kė­ju­si už ang­lų vers­li­nin­ko, su juo tu­ri tris dukras, ta­čiau gy­ve­na ir sa­vo tur­tus gau­si­na Šve­di­jo­je, nes čia ne­sto­ko­ja nei veik­los, nei erd­vės. Gal­būt to­kia drau­gys­tė ga­li tu­rė­ti įta­kos Ch­ri­so spren­di­mui dau­giau lai­ko pra­leis­ti žmo­nos gim­ti­nė­je ir su­si­ra­sti čia veik­los, ku­ri leis­tų ir įgy­ven­din­ti am­bi­ci­jas, ir iš­lai­ky­ti vis gau­sė­jan­čią šei­mą?

Ka­ra­liš­kų­jų rū­mų du­rys jam vi­sa­da at­vi­ros, o žmo­nos tė­vas – ka­ra­lius Car­las XVI Gus­ta­fas – nuo­šir­džiai džiau­gia­si jo drau­gi­ja. Anot šve­dų žur­na­lo „Hänt i Vec­kan“, mo­nar­cho ir jo žen­to po­žiū­ris į pa­sau­lį ir pi­ni­gus vi­siš­kai su­tam­pa, to­dėl jiems nie­ka­da ne­trūks­ta po­kal­bių te­mų.

Tre­čios at­ža­los be­si­lau­kian­ti Šve­di­jos prin­ce­sė Ma­de­l­ei­ne su duk­ra prin­ce­se Leo­no­re – nors šei­ma gy­ve­na Ang­li­jo­je, mer­gai­tė ofi­cia­liai lan­ko dar­že­lį Stok­hol­me

Tei­gia­ma, kad po kiek lai­ko tą pa­tį dar­že­lį Stok­hol­mo Os­ter­mal­mės ra­jo­ne pra­dės lan­ky­ti ir prin­cas Ni­co­las, ta­čiau jo tė­tis – fi­nan­si­nin­kas Ch­ri­s­top­he­ris O’Neil­las – keis­ti Ang­li­jos į Šve­di­ją kol kas ne­pla­nuo­ja

Newspapers in Lithuanian

Newspapers from Lithuania

© PressReader. All rights reserved.